Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

В последната кампания всички копираха идеите на левицата, отбеляза столичният лидер Калоян Паргов

БСП ще пред­ложи алтер­нативен бюджет, опрян на три основни стълба – образование, доходи и сигур­ност. Това заяви пред­седателят на БСП-София Калоян Пар­гов в сут­реш­ния блок на БНТ, съоб­щиха от прес­цен­търа на ГС на БСП-София. Според него управ­лен­с­ката прог­рама на ГЕРБ е писана от чинов­ници и има чисто бюрок­ратичен под­ход. 

Очак­ването нещо да се случи е в края на ман­дата на това правител­с­тво, което очевидно няма да удов­лет­вори много социални групи, пред­вид протес­тите и исканията на хората още от самото начало“, допълни той. По неговите думи в кам­панията за първи път всички са влезли в полето на БСП с обещанията за доходи и високи пен­сии. „А това, което мотивира хората да гласуват, няма да се случи вед­нага“, комен­тира Пар­гов. Социалис­тът под­черта, че образованието е дъл­гос­рочна инвес­тиция, тъй като основ­ният проб­лем на биз­неса е недос­тигът на квалифицирана работна ръка. „Вече на работодатели им се налага дори да внасят служители отвън“, обясни той.

По отношение на доходите – рес­т­рик­тив­ността и кон­сер­ватив­ността в поведението на няколко вече правител­с­тва на Борисов, доведе и до тези протести. Имаме проб­лем с инвес­тицион­ния климат. Биз­несът не вижда пер­с­пек­тива, спокойс­т­вие, сигур­ност и търси други въз­мож­ности извън Бъл­гария“, допълни той. Според него преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са на много ниско рав­нище. „Това показва отрицателна тен­ден­ция и води до невъз­мож­ност да се изпъл­нят и тези социални обещания, защото това е свър­зано с повече пари и въз­мож­ности“, уточни Пар­гов. Той посочи анализ на минис­търа на финан­сите, според който над половината общини имат прос­рочени задъл­жения. „Това е притес­нително и означава, че те бавят раз­п­лащането до тех­ните дос­тав­чици на услуги, включително и биз­неса. Над 1.2 млрд. лв е задъл­жението на общините, като над 50% се фор­мира от Столична община“, обясни пред­седателят на БСП-София. Той е на мнение, че се изис­к­ват спешни мерки и решението е да има повече икономика.

Денят се поз­нава от сут­ринта. Пър­вите сто дни на едно управ­ление са като сут­ринта, защото в рам­ките на това управ­ление се кон­с­татират две неща – протести и скан­дали“, комен­тира Калоян Пар­гов. Той обясни, че МВР е емб­лематично за правител­с­т­вата на Борисов по повод и фигури на ГЕРБ, свър­зани с това ведом­с­тво. „Странно е как тези хора, които са били част от сис­темата, в един момент тех­ните колеги излизат на протест заради лошите битови условия, лип­сата на пер­с­пек­тива и мотивация. Тех­ният протест е справед­лив и заради нивото на зап­лащане. 700800 лв е сред­ната зап­лата на хора, които са по 24 часа, дават допъл­нителни дежур­с­тва, имат ненор­мирано работно време заради раз­лични събития, в които са ангажирани да опаз­ват реда и сигур­ността“, каза още той. Пар­гов под­черта, че има недос­тиг на полицаи, а трябва да бъдат наз­начени до края на годината само в София 800900 души. Той засегна и проб­лема с облек­лото на служителите и скъсаните обувки, дадени им преди 78 години.

Стана тен­ден­ция в Столична община да се оправ­даваме с климата. Зимата се оправ­давахме, че е най-суровата от 30 години, лятото са виновни климатич­ните условия, за да се напука чисто нов асфалт, на който миналата година рязаха лента. Или лип­сва дос­татъчен кон­т­рол, отношение и внимание, или е плод на без­хаберие, хаос и управ­ляващите в Столична община не могат да си под­редят приоритетите и да ги след­ват“, каза още Калоян Пар­гов.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие