Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Комплекс „Камбаните” получи дарение от Австралия

Синдикалисти от далечния континент заяви, че ценностите на единството, творчеството и красотата са и тяхна кауза

Нова кам­бана, дарена от Авс­т­ралийс­кия моряшки син­дикат, заз­въня в София, предаде БГНЕС. Младежи от Съюза на тран­с­пор­т­ните син­дикати в Бъл­гария, столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова и гости пос­тавиха нова кам­бана в столич­ния парк-комплекс „Кам­баните”. Поводът е 12 август-Международния ден на младежта. Генерал­ният сек­ретар на Меж­дународ­ната тран­с­пор­тна федерация Стивън Котън предаде поз­д­рави от всички 16 млн. члена на федерацията и изрази под­к­репа за един­с­т­вото и твор­чес­т­вото, което е и девиз на парка. Не сме спирали бор­бата си за свобода, мир и равен­с­тво, заяви Котън. Съз­дателят на ансам­бъл „Бъл­гаре“ Христо Димит­ров посочи, че Бъл­гария е била сим­вол на мира и твор­чес­т­вото и е нап­равила невероятно пос­лание за обединение в целия свят, допълни Димит­ров.

ЗЕМЯ припомня, че уникал­ният за Европа, а може би и за света Ком­п­лекс „Кам­баните” е част от инициативата за Меж­дународ­ната дет­ска асам­б­лея “Знаме на мира” на дет­с­кото изкус­тво, осъщес­т­вявана под егидата на ЮНЕСКО по идея на Люд­мила Жив­кова (19421981 г.), която е минис­тър на кул­турата и е идеолог на отбеляз­ването на 1300-годишнината на бъл­гар­с­ката дър­жава, Всенарод­ната прог­рама за естетическо въз­питание, строежа на НДК и духов­ното ни отваряне към света.

Бъл­гария е домакин на пър­вата асам­б­лея през 1979 г., в която учас­т­ват деца от 79 дър­жави. Пос­тавени са 68 раз­лични кам­бани в парк-комплекс „Кам­баните“. Чет­вър­тата асам­б­лея от 1988 г. пос­тига рекорд с учас­т­ници от 135 дър­жави.

Асам­б­леята е приета от ООН и ЮНЕСКО като нова форма за дип­ломация и сът­руд­ничес­тво в името на мира, а ООН удос­тоява „Знаме на мира“ със званието „Вес­тител на мира“. До 1989 г. в София се провеж­дат четири асам­б­леи и четири срещи на деца от целия свят. В тях са учас­т­вали общо 3900 деца от 138 дър­жави и 14 000 деца от Бъл­гария.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие