Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Законът на БСП срещу роднинските назначения ще помогне на родната икономика

Законът на БСП срещу роднинските назначения ще помогне на родната икономика

Законът на БСП срещу роднинските назначения ще помогне на родната икономика

• Във Фран­ция пред­п­риятията с преоб­ладаващо дър­жавно учас­тие съз­дават 30% от заетостта, а у нас едва 10%

• Ако бъдат приети пред­ложенията на опозицията, ком­петен­тни хора ще изпъл­няват кон­к­ретен управ­лен­ски план, а не волята на управ­ляващите

Ако БСП води ком­п­роматна война, защо тогава в  ГЕРБ валят оставки?“ Това попита Кирил Доб­рев, зам.-председател на БСП, по време на пос­лед­ната прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Той засегна и темата за двой­ните стан­дарти. „Защо си отиде депутатът Живко Мар­тинов, а Делян Доб­рев остана? Защо няма всенародна любов за Антон Тодоров и май ще си отиде утре, а Делян Доб­рев пак ще остане?“, риторично попита Доб­рев и отговори: „Защото има едни депутати, които са по-скъпи от други“. Според него Валери Симеонов вече не е проб­лем на премиера, а е национален проб­лем. „Неговите думи бяха далеч по-силни и далеч по-изпълнени със съдър­жание от тези на Тодоров“, каза още Доб­рев. По неговите думи таб­лич­ките вече са офор­мени в сиг­нали и са десетки. Той спомена връзка между общин­ски съвет­ник от ГЕРБ с общин­ски фирми във Велин­г­рад. „Ще оставя думата на г-н Цветанов. Той често ходи във Велин­г­рад – СПА, релакс. Може пок­рай тези неща да е наясно. Ако не знае, ще му опресня паметта след няколко дни. Пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ за род­нин­с­кото учас­тие в бор­довете– проб­лемът е там, че всичко започва от ръковод­с­т­вото на НС и свър­шва с редови депутати от ГЕРБ“, комен­тира Доб­рев. Той припомни, че всичко е започ­нало от кам­пания на БСП „Не на страха“, стар­тирала лятото, когато депутат от ГЕРБ рекетираше и притис­каше защитен свидетел на прокуратурата. „Оттогава досега са стотици сиг­нали“, каза още той.

Кирил Доб­рев комен­тира и учас­тията в медиите на народни пред­с­тавители от ГЕРБ, които пред­с­тавят аналогични схеми на тези на БСП. „Най-скандалната“ е Каварна. Втора братов­чедка на кмета — Вик­тория Кер­чева, е пред­седател на финан­совата комисия“, обясни Доб­рев. Той показа протокола от Общин­с­кия съвет, с който е изб­рана за този пост с 10 гласа – „за“, 4 – „против“ и 2 – „въз­дър­жали се“. Доб­рев поясни и че БСП има 7 общин­ски съвет­ника. Зам.-председателят на БСП комен­тира и обвиненията на бив­шия кмет Цонко Цонев, свър­зани с фирма за чис­тота, като под­черта, че договорът е под­писан именно от него. „Протес­тират за сред­с­тва и злоупот­реби, а бюджетите на г-жа Став­рева се приемат с 15 гласа „за“, няма „против“ и „въз­дър­жали се“. Всичко, което се случва в община Каварна, е под­к­репено от ГЕРБ“, категоричен е Доб­рев.

Най-голямата пер­вер­зия е Брегово. Фонд „Работна зап­лата“ на общината е кол­кото месеч­ния доход на семейс­тво Нен­кови. Да срав­нявате шеф на борд, 28-годишен, с шофьор на катафалка, е меко казано пер­вер­зия“, каза още Кирил Доб­рев.

Силата на БСП е в ней­ната пос­ледовател­ност. Отново внасяме законоп­роекта за рег­ламен­тация на управ­лението на дър­жавни и общин­ски пред­п­риятия с над 50 % дър­жавно или общин­ско учас­тие“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев. Той припомни, че предиш­ния път законоп­роек­тът е бил отх­вър­лен, но БСП държи на него и той е бил част от предиз­бор­ната й прог­рама. „Надявам се най-накрая този законоп­роект да бъде приет. Така ще се рег­ламен­тира начинът, по който ще бъдат избирани членовете на управ­ляващите органи в дър­жав­ните и общин­с­ките пред­п­риятия, особено във вторите, защото там става най-голямата коруп­ция, която зах­ранва и съот­вет­ния политически мес­тен елит на ГЕРБ“, обясни социалис­тът. По думите му за левицата е важно на тези пос­тове да има знаещи, можещи, ком­петен­тни хора, професионалисти, доказали се в своята сфера и които заемат съот­вет­ния пост един­с­т­вено и само след кон­курс. Според него тези хора трябва да могат да бъдат сменяни, само ако не изпъл­няват биз­нес –плана, който е залег­нал при тях­ното наз­начение, а не при смяната на съот­вет­ния минис­тър. „Заради скан­далите, които са на дневен ред за шуроба­джанащината, ние ще дадем свет­лина на един законоп­роект, който има една много по-голяма цел – да изведе дър­жав­ните и общин­ски пред­п­риятия на това ниво, на което са те в целия ЕС“, заяви Стой­нев и под­черта, че само в Бъл­гария тези пред­п­риятия фор­мират 10% БВП и съз­дават 10% от заетостта, а за дър­жави като Фран­ция те са около 30%. Той комен­тира, че тези пред­п­риятия трябва да работят само и един­с­т­вено на пазарен прин­цип, с професионално ръковод­с­тво, а не да заминават в чуж­бина, защото трябва да бъде наз­начен поред­ният пар­тийно лоялен некадър­ник. По думите му нес­лучайно нямаме и мул­тинационална фирма, която да съз­дава пазари в съсед­ните дър­жави. „С пред­лагания от нас закон ще помог­нем на дър­жав­ните и общин­с­ките  пред­п­риятия и те ще могат да осигурят ресурс както за общините, така и за дър­жав­ния бюджет. Така спирайки шуроба­джанащината и коруп­цията, ще дадем тласък на бъл­гар­с­ката икономика“, зак­лючи Драгомир Стой­нев.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...