Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Социалистът Момчил Неков защити българското земеделие в Брюксел

Секторите овцевъдство и козевъдство имат нужда от подкрепа и от гаранции, обяви евродепутатът от БСП Момчил Неков

Кол­кото и да не звучи това прив­лекателно за Европейс­ката комисия, сек­торите овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво имат нужда от под­к­репа и от гаран­ции.“ Това заяви бъл­гар­с­кият евродепутат Мом­чил Неков по време на дис­кусия в понедел­ник вечерта в Комисията по земеделие в Европейс­кия пар­ламент. „Нелоял­ните тър­гов­ски прак­тики като нап­ример забавяне на плащанията и под­биване на цената задушават двата сек­тора. Без редовни и нав­ременни плащания, стопаните не могат да извър­ш­ват необ­ходимите пос­лед­ващи дейс­т­вия, с което пък реин­вес­тирането в сек­тора се прекъсва. Оттам сек­торът става икономически рис­ков и неп­рив­лекателен у нас“ комен­тира още Неков.

Проб­лемът с намирането на работна ръка в сек­тор овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво е много остър и пов­семес­тен в Европа. Сред­ната въз­раст на хората в бранша е 60 години. Той е и под засил­ващ се натиск от внос от трети страни като Авс­т­ралия и Нова Зелан­дия. Миналата сед­мица земедел­с­ката комисия на Европейс­кия пар­ламент прие текст, пред­ложен от Мом­чил Неков, Еврокомисията да изк­лючи чув­с­т­вител­ните отрасли, как­вито са овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото, от преговор­ния пакет. Двете дър­жави от Тихоокеан­с­кия регион са световни лидери в произ­вод­с­т­вото на овче мляко и месо. Опасенията на европейс­ките произ­водители произ­лизат от факта, че пред тях има по-високи стан­дарти за хуманно отношение и опаз­ване на окол­ната среда за раз­лика от фер­мерите в Авс­т­ралия и Нова Зелан­дия.  Поради тази причина сек­торът смята, че отварянето на Един­ния европейски пазар за без­митен внос ще бъде пагубно за и без това чув­с­т­вител­ните отрасли.

Мом­чил Неков обърна внимание на въз­мож­нос­тите за даване на повече видимост на продук­тите на двата сек­тора чрез европейс­ките схеми за качес­тво. „Те и по-конкретно схемите за геог­раф­с­ките означения, дават въз­мож­ност за защита на продукти– като нап­ример месо от шумен­с­ката мед­ночер­вена или западно-старопланинската породи овце или зеленото сирене от Черни Вит, което също се прави от мляко на мес­тна порода. Европейс­кото законодател­с­тво дава въз­мож­ност за изпол­з­ване и на тер­мин за качес­тво „планин­ски продукт“. Чрез него мляко и месо от животни, отг­леж­дани в планин­с­ките региони, могат да получат повече видимост“ комен­тира още бъл­гар­с­кият евродепутат. Мом­чил Неков стар­тира екс­пер­тна работна група „планин­ски продукт“ преди няколко сед­мици в София с цел раз­работ­ване на пред­ложение за въвеж­дане на тер­мин за качес­тво „планин­ски продукт“ в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...