Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Военно-патриотични организации: „Визия за България” е актуален документ

Военно-патриотични организации: „Визия за България” е актуален документ

Визия за Бъл­гария“ на БСП е актуален документ. Той се приема в изк­лючително под­ходящ момент“.Това заяви полк. Иван Иванов — пред­седател на Кон­федерацията на общес­т­вените организации от сигур­ността и отб­рана на прес­кон­ферен­ция след среща с пред­с­тавители на БСП по проекта „Визия за Бъл­гария“. Според него основ­ните зак­лючения в проекта са, че неолиберал­ният модел е изчер­пал своя потен­циал и че светът е пред прага на доста голяма промяна. „Ние сме напълно съг­ласни с този извод. Съг­ласни сме с извода, че не може да има една група хора, които имат сериозен икономически потен­циал и те правят или кон­с­титуират политическа сис­тема, която не обс­лужва съот­вет­ната маса или народ, а своите соб­с­т­вени икономически интереси. В тази връзка считаме, че основ­ните изводи, които се правят във Визията, са абсолютно правилни“, изтъкна полк. Иванов. Той добави, че по време на срещата от КООСО са пос­тавили редица въп­роси, които трябва да бъдат обсъдени. По думите му по отношение на сек­тор „Отб­рана“ основ­ните параметри във Визията са актуални. „Считаме, че и ръковод­с­т­вото на БСП споделя мнението на ръковод­с­т­вото на КООСО, че Бъл­гар­с­ката армия в момента е в изк­лючително тежко със­тояние и с голямо зат­руд­нение би изпъл­нила своята най-голяма мисия“, допълни още полк. Иванов. “С „Визия за Бъл­гария“ искаме да дадем ново начало на дър­жавата за дълъг период нап­ред“. Това каза по време на брифинг народ­ният пред­с­тавител и зам.-председател на Комисията по отб­рана към Народ­ното съб­рание Николай Цон­ков. „Сигур­ността и отб­раната са изк­лючително важни за Бъл­гария, раз­бира се, без да под­ценяваме сис­теми като образование и здравеопаз­ване. Тук сме се съб­рали да раз­говаряме, както за цялос­т­ната „Визия за Бъл­гария“, за мер­ките, приоритетите, така и за визията за изг­раж­дане на една боес­пособна и модерна Бъл­гар­ска армия“, допълни Цон­ков. В  КООСО членуват: Алианс Бъл­гар­ски коман­доси, Асоциация на завър­шилите академия на ГЩ на Рус­ката федерация (АЗАГ­ЩРФ), Асоциация на завър­шилите Колежа по отб­раната на НАТО в Рим (АЗКОН), Асоциация на Сухопът­ните войски на Бъл­гария (АСВБ), Асоциация на учените в областта на сигур­ността и отб­раната, Бъл­гар­ско бюро за разуз­наване (ББР), Независим национален съюз на офицерите в Бъл­гария (ННСОБ), Сговор за демок­ратична алтер­натива (СДА), Сдружение на офицерите от резерва и запаса клуб 199, Цен­тър за изс­лед­ване на асимет­рич­ните рис­кове и зап­лахи за сигур­ността в Югоиз­точна Европа и Чер­номор­с­кия регион (ЦИАРЗС в ЮЕ и ЧР), Асоциация Колеж по отб­раната на НАТО — Бъл­гария — област Бур­гас,  Асоциация Ренесанс за Бъл­гария, Сдружение Съюз на офицерите от резерва СИОР Бъл­гария, Фон­дация Бъл­гар­ски криле и Цен­тър за изс­лед­ване на политиките в сигур­ността и отб­раната (ЦИПСО)

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...