Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България сред 5-те страни от ЕС с най-робски труд

България сред 5-те страни от ЕС с най-робски труд

България сред 5-те страни от ЕС с най-робски труд

Трафикът на хора у нас с цел трудова експлоатация е на второ място по жертви след сексуалната експлоатация

Бъл­гария е сред 5-те страни от ЕС с най-робски труд, а самият Европейски съюз е регионът, в който през 2017 година е регис­т­рирано най-голямото увеличение на роб­с­т­вото заради влизането на над 100 000 миг­ранти. Това показва годиш­ният док­лад за роб­с­т­вото на британ­с­ката аналитична ком­пания Verisk Maplecroft. В ЕС рис­кът от роб­ски труд в сел­с­кото стопан­с­тво, строител­с­т­вото и други сек­тори се е увеличил, като 20 от 28-те държави-членки на ЕС отбелязаха по-лоши резул­тати в срав­нение с 2016 година. „Кризата с имиг­ран­тите увеличи риска от случаи на роб­с­т­вото във веригата за дос­тавки на ком­пании в Европа“, сподели Сам Хейнс, старши анализатор по човеш­ките права във Verisk Maplecroft. Според Меж­дународ­ната организация на труда (МОТ), в световен мащаб 21 милиона души са принудени да работят насил­с­т­вено, включително деца, което пък носи печалби от 150 милиарда долара годишно. Рей­тин­гът, който отчита случаите на трафик на хора или роб­с­тво, на законодател­с­т­вото и правоп­рилагането в 198 дър­жави, класира Румъния, Гър­ция, Италия, Кипър и Бъл­гария като страни с най-робски труд в ЕС. Всички ключови входни пун­к­тове за миг­ран­тите са в този регион, отчита Verisk Maplecroft. Трафикът на хора с цел трудова екс­п­лоатация е на второ място по жер­тви в Бъл­гария след сек­суал­ната екс­п­лоатация, сочат дан­ните, изнесени по повод кам­пания за превен­ция на трафика на хора с цел трудова екс­п­лоатация на фон­дация “Асоциация Анимус“. Само за пър­вите шест месеца на тази година в Национал­ната комисия за борба с трафика на хора са пос­тъпили 14 сиг­нала за потен­циални жер­тви на трафик с цел трудова екс­п­лоатация. За 2016 г. са 43, уточни Стефан Рал­чев, главен екс­перт в комисията. Той цитира данни на Вър­ховна касационна прокуратура, според които за 2016 г. — от общо 447 жер­тви на трафик, 31 са пос­т­радалите от трафик с цел трудова екс­п­лоатация. Според Меж­дународ­ната организация на труда в световен мащаб 21 млн. души са жер­тва на трудова екс­п­лоатация, хванати в капана на принудител­ния труд, в който са попад­нали чрез измама. Принудително труд в час­т­ния сек­тор полагат 18,7 млн. души, а 14,2 млн. от тях са екс­п­лоатирани в сел­с­кото стопан­с­тво, строител­с­т­вото, като домашни прис­луж­ници или в произ­вод­с­т­вото. В Югоиз­точна Европа всеки чет­върти човек на 1000 души е жер­тва на трудова екс­п­лоатация. Приходите в световен мащаб от трафика, заради екс­п­лоатация се оценяват на 3,5 млрд. евро годишно по данни на Европол. Бъл­гарите са в най-голямата група сред жер­т­вите на този трафик, предуп­реди Надя Кожухарова, коор­динатор на проекта на Фон­дация “Асоциация Анимус“. Според нея през лет­ния сезон, когато най-често се търси нис­кок­валифицирана работна ръка, рис­ковете са големи. За трета година неп­равител­с­т­вената организация прави национална кам­пания за превен­ция на трафика на хора и трудова екс­п­лоатация на бъл­гари в чуж­бина. Всички желаещи да проверят въз­мож­ните рис­кове при тър­сене на работа в чуж­бина могат да се обадят на горещата телефонна линия 0800 186 76. Най-често фал­шивите обяви са от Гър­ция, Румъния, Чехия, Испания и Италия. Традиционно бъл­гарите, които най-често са жер­тва на трафик с цел трудова екс­п­лоатация, са от регионите с висока без­работица — Северозападна и Североиз­точна Бъл­гария.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие