Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ “Струма“

Екологичният съвет одобри Източния вариант за АМ “Струма“

Вис­шият екс­пер­тен екологичен съвет (ВЕЕС) при Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите одобри осъщес­т­вяването на инвес­тицион­ното пред­ложение за изг­раж­дане на трасето на Лот 3.2 от АМ “Струма“ по т. нар. Източен вариант. Припом­няме, Източ­ният вариант раз­деля движението на две самос­тоятелни и раз­далечени едно от друго пътни платна. В посока Гър­ция трасето ще преминава по същес­т­вуващия път I-1 (Е-79), през Крес­нен­с­кото дефиле, а трасето за София ще бъде по нов терен, на изток от дефилето. Пред­вид сил­ния общес­т­вен интерес решението на екосъвета е било взето след провеж­дането на екс­пер­тна дис­кусия. Съветът се е съоб­разил и с резул­татите от проведените общес­т­вени обсъж­дания и зак­люченията на независимите екс­перти от извър­шените ОВОС и Оцен­ката за съв­мес­тимост с пред­мета и целите за опаз­ването на защитените зони от мрежата Натура 2000. В процеса на вземане на решение съветът е бил под­помог­нат от пред­с­тавители на науч­ната общ­ност и други екс­перти. С взетото решение по ОВОС за одоб­ряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагис­т­рала “Струма“ са пред­писани задъл­жителни за изпъл­нение условия и мерки по Закона за опаз­ване на окол­ната среда при всич­ките етапи по реализацията на инвес­тицион­ното пред­ложение. Припом­няме, че жителите на Кресна се обявиха против т. нар. Източен вариант за изг­раж­дането на АМ “Струма“, защото по този начин няма да същес­т­вува алтер­нативен път, по който може да се избег­нат евен­туални такси по магис­т­ралата.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...