Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

За пос­лед­ните 2 години (20152017 г.) Аген­цията по заетостта е прек­ратила регис­т­рацията на 16 фирми — пос­ред­ници за работа в чуж­бина, съоб­щиха от аген­цията. До край­ната мярка се е стигало заради установени от Глав­ната инс­пек­ция по труда нарушения и влезли в сила наказателни пос­танов­ления. Най-честите нарушения са свър­зани със събиране на такси от тър­сещите работа за пос­ред­ничес­т­вото, изп­ращане на работа в чуж­бина, без фир­мата да е сключила пос­ред­нически договор с работодател в съот­вет­ната страна, или неп­редос­тавяне на работ­ника на индивидуален трудов договор за наемане. До прек­ратяване на регис­т­рацията на фир­мите пос­ред­ници се е стигало и когато пос­ред­ник не е предос­тавял на работ­ниците пълна инфор­мация в трудовите договори, включително данни за длъж­ности, на които ще бъдат наети, срока на наемането, работ­ното време, трудовото въз­наг­раж­дение, битовите условия и др.; когато пос­ред­никът не сключва пос­ред­нически договор с тър­сещия работа или не под­държа елек­т­ронен регис­тър за тър­сещи и уст­роени на работа. Миналата сед­мица фон­дация “Том­сън Рой­терс“ съобщи за над 200 миг­ранти във Великоб­ритания, сред които и бъл­гари, третирани като роби във ферма за цветя в Кор­нуол. Впос­лед­с­т­вие бъл­гар­с­кото Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи отрече сред освободените от полицията работ­ници да е имало бъл­гар­ски граж­дани. Аген­цията по заетостта напомня, че на сайта ѝ е пуб­ликувана под­робна инфор­мация, включително кон­такти, на инс­титуциите в страните от ЕС и европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, които извър­ш­ват проверка на условията на трудова заетост.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие