Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Фирмите планират спад на инвестициите с 6.6%

Фирмите планират спад на инвестициите с 6.6%

Промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна планират за 2018-а година намаляване на инвес­тициите с 6,6% спрямо нап­равените през миналата година. Проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут, проведено сред промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна през март 2018-а година, показва увеличаване на тях­ната инвес­тицион­ната актив­ност през изминалата година, но при очак­вания за нейно свиване през нас­тоящата. По данни от изс­лед­ването раз­ходите за придобиване на дъл­гот­райни материални и нематериални активи в промиш­леността през 2017-а са били със 7,4% повече в срав­нение с година по-рано. В същото време обаче промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна планират за 2018-а година намаляване на инвес­тициите с 6,6% спрямо нап­равените през миналата година. В общият обем на очак­ваните раз­ходи за придобиване на дъл­гот­райни и нематериални активи през тази година делът на час­т­ния сек­тор се очаква да бъде 84,6%, като мени­джърите от промиш­ления сек­тор пред­виж­дат намаление на тех­ните инвес­тиционни прог­рами с 14% спрямо 2017-а година. Най-голям относителен дял в инвес­тициите през нас­тоящата година се очаква да фор­мира произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление (43,3% от всички инвес­тиции в промиш­лената сфера), при които обаче се пред­вижда понижение с 12% спрямо пред­ход­ната година. След­ват енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори (с относителен дял от 25,4%) при които се очаква увеличение на инвес­тициите с 27,9% спрямо 2017-а и на трето място е произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки (с относителен дял от 16,3%), като прог­нозите на мени­джърите са за свиване на инвес­тицион­ните прог­рами в този сек­тор с 25,2% спрямо година по-рано.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...