Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

Мъжете у нас бият жените по пенсия

Мъжете у нас бият жените по пенсия

Разликата между средния размер на получаваните пари за старост за 2017 г. е 121,57 лв.

Заради по-ниските зап­лати и по-краткия осигурителен стаж жените в Бъл­гария получават средно с 38% по-ниска пен­сия от мъжете. И макар че пос­тепенно въз­растта за пен­сия се израв­нява, раз­личията ще останат както за вече пен­сиониралите се, така и за бъдещите пен­сионери, докато “половите“ неравен­с­тва в зап­лащането остават. Това са някои от зак­люченията на анализ на Национал­ния осигурителен инс­титут по темата. В анализа се посочва, че наетите жени доминират в сек­тори, в които сред­ният раз­мер на работ­ната зап­лата е под сред­ния за страната. Цитират се данни от пос­ледно изс­лед­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут (по данни от 2014 г.), според което над 40%…

Прочети още…

Зрелостниците ще плащат здравни осигуровки от 1 юли до постъпване на работа или във ВУЗ

Зрелостниците ще плащат здравни осигуровки от 1 юли до постъпване на работа или във ВУЗ

От Национал­ната аген­ция за приходите напом­нят на всички ученици, завър­ш­ващи средно образование, че дъл­жат здрав­ноосигурителни вноски за периода от 1 юли до пос­тъп­ване на работа или до запис­ване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чуж­бина. За целта трябва да подадат еднок­ратно, до промяна на обс­тоятел­с­т­вата, дек­ларация образец №7 в офис на НАП по пос­тоянен адрес, по пощата с обратна раз­писка или с ПИК, ако имат вече издаден такъв.Декларацията се подава в срок до…

Прочети още…

100 000 евро годишна помощ за фермерски сдружения

100 000 евро годишна помощ за фермерски сдружения

Започна прием на проекти по мярка 9 за учредяване на групи и организации на произ­водители към Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) 20142020, съобщи агроминис­тер­с­т­вото. Мак­симал­ният раз­мер на без­въз­мез­д­ната финан­сова помощ на година за всяка група или организация на произ­водители не може да над­вишава левовата рав­нос­той­ност на 100 хил. евро. Групи или организации на произ­водители, приз­нати през 2018 г., могат да заявят финан­сово под­помагане за същата година, изчис­лено на база…

Прочети още…

“Моловете“ на плажа в Слънчев бряг са законни, но 32 обекта са с нарушения

“Моловете“ на плажа в Слънчев бряг са законни, но 32 обекта са с нарушения

ДНСК откри 32 незаконни обекта на плажа в Слън­чев бряг, но сред тях не са “моловете“ на ивицата “Дъ Уан“ (The One), “Ла Кубанита“ (La Cubanita), “Какао бийч“ (Cacao beach), “Дел Мар“ (Del Mar) и “Бед­рум“ (Bedroom), както ги нарече вицеп­ремиерът по икономичес­ката политика Валери Симеонов. Заради тях той влезе в спор с минис­търа на туризма Николина Ангел­кова в началото на сезона. Петте дис­котеки на плажа са пос­тавени съг­ласно одоб­рената схема от минис­тър Ангел­кова, е установила провер­ката на…

Прочети още…

България

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...