Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

“Дунавски струни“ ще звучат в Силистра

“Дунавски струни“ ще звучат в Силистра

Фес­тивал на китарата “Дунав­ски струни“ ще се проведе от 22 до 24 юни.

Художес­т­веният дирек­тор на фес­тивала, негов организатор и ръководител на сдружението “Дунав­ски струни“ е Вик­тория Цвет­кова. Фес­тивалът е с кон­кур­сен харак­тер в два раз­дела — класическа и елек­т­рическа китара. В журито личат имената на китаристи като Цветан Недял­ков, Петър Кой­чев, Бисер Иванов, Боян Дой­чев, Николай Михай­лов и Вик­тория Цвет­кова. Водещи китаристи като Боян Дой­чев и Николай Михай­лов, заедно с Цветан Недял­ков, ще проведат майс­тор­ски класове. Освен кон­кур­с­ната прог­рама, са пред­видени четири кон­церта — на лауреатите и на водещи китаристи. Като съпът­с­т­ващи събития за учас­т­ниците са организирани раз­ходки с лодка по Дунава и посещения на турис­тически обекти в…

Прочети още…

Седмица на Димтър Димов започна в Ловеч

Седмица на Димтър Димов започна в Ловеч

Сед­мица, пос­ветена на писателя Димитър Димов, започна днес в Ловеч. Включени са прожек­ции на филми, изложба и връч­ване на национална наг­рада. До 22 юни в Регионална биб­лиотека “Проф. Беню Цонев“ от 10.00 ще се прожек­тират ленти по творби на Димитър Димов — “Тютюн“ и “Осъдени души“.

Днес се отк­рива гос­туващата изложба на Национал­ния литературен музей “В тър­сене на хар­монията“ — раз­каз за жиз­нения и твор­чески път на писателя и учения Димов. Докумен­тал­ните пана включ­ват материали от фонда…

Прочети още…

Поредицата “Поколения“ в галерия “Дечко Узунов“започна с изложба на Калина Тасева

Поредицата “Поколения“ в галерия “Дечко Узунов“започна с изложба на Калина Тасева

Създателка на „сънувани картинни светове”

С изложба на Калина Тасева започна поредицата “Поколения“ в галерия “Дечко Узунов“, филиал на Софийс­ката град­ска галерия (СГХГ). С прог­рамата “Поколения“ екипът на галерията има за цел да очер­тае живото присъс­т­вие на Дечко и на неговите ученици. Излож­бата е на ученич­ката на твореца — голямата бъл­гар­ска худож­ничка Калина Тасева.

Името на Калина Тасева отдавна се е превър­нало в знак за ярко твор­чес­тво, в синоним за мъдро и арис­ток­ратично присъс­т­вие…

Прочети още…

Концерт с френска класическа музика

П случай Меж­дународ­ния праз­ник на музиката, Френ­с­кият инс­титут в Бъл­гария пред­с­тавя кон­церт с френ­ска музика.

На 21 юни от 20.00 в Зала “Славей­ков“ в София. Събитието е с под­к­репата на френско-българската кул­турна асоциация АРТАВЕНИР.

Праз­никът на музиката бележи началото си във Фран­ция през 1982 г. по решение на Меж­дународ­ния съвет по музика към ЮНЕСКО. Вече 36 години той се чес­тва ежегодно на 21 юни — в деня на лят­ното слън­цес­тоене. Популяризиран от френ­с­кия минис­тър на кул­турата Жак Ланг, този…

Прочети още…

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар­с­ката народна песен и танц, на фол­к­лора и традициите, ансам­бълът е удос­тоен с Почетен знак на Кмета на община Велико Тър­ново, както и със Староп­рес­толна грамота. Отличията са били връчени на ръководителите на ансам­бъла Галя Иванова, доц. Митко Димит­ров и Петър Пет­ров.

България

Икономика

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...