О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протоколи от 21.08 и 30.10.2019 г., Протоколи №№ РД 59-16 и 17/13.03.2020 г. на МЗХГ и Заповеди на изпълнителния директор № № РД-11-66 и 67/24.03.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав“ град Плевен, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Язовир „Паисий“ площ 169.435 дка в ПИ с идентификатори 55196.76.39, 55196.68.40 и 55196.68.41 в землището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 3 527 /три хиляди петстотин двадесет и седем/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Карайсен“ площ 1 896.110 дка, съгласно АДС /частна/ № 616/13.10.1997 г. и два броя рибарници към него: басейн 1 с площ 99.753 дка и басейн 2 с площ 23.817 дка, съгласно АДС /частна/ №№ 1363 и 1362/25.03.2003 г., всичките разположени в землището на с. Караисен, община Павликени, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 15 888 /петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството: на 21.04. 2020 г. за обекта по т.1 и на 22.04.2020 г. за обекта по т.2.

Повторна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 28.04.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: по 300 /триста/лева без ДДС за всеки обект, в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.