Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Портрет (3) Зураб Церетели – ваятелят

Зураб Церетели – ваятелят

Зураб Церетели – ваятелят

Световноизвестният скулптор и художник от 21 години ръководи Руската художествена академия

След триум­фал­ното отк­риване на изложба на големия бъл­гар­ски худож­ник акад. Свет­лин Русев в Мос­ква, по молба на читатели на ЗЕМЯ ще раз­кажем повече за живота и твор­чес­т­вото на академик Зураб Кон­с­тан­тинович Церетели, който бе сим­воличен домакин на кул­тур­ното събитие в качес­т­вото му на президент на Рус­ката художес­т­вена академия и на пат­рон и дирек­тор на Мос­ков­с­кия музей за модерно изкус­тво и специал­ната галерия, пос­ветена на неговото над 60 годишно твор­чес­тво.

Зураб Церетели е лич­ност от световен мащаб в областта на кул­турата, скул­п­тората, изоб­разител­ните изкус­тва, за кул­тур­ния диалог между народите. Това се обус­лавя и от факта, че потомъкът на грузин­ски князе днес е руски граж­данин, а негови творби са изложени нав­сякъде по света – в САЩ, Гер­мания, Фран­ция, Бразилия, Великоб­ритания, Испания, Фран­ция, Япония, Грузия и Литва. Във Фран­ция пред катед­ралата „Нотр Дам”, нап­ример, през 2010 г. е отк­рита статуя на покой­ния папа Йоан-Павел Втори, изработена по инициатива на Полша. Друг интересен факт, е че в Санкт Петер­бург от бронз беше отлята статуя на Хрис­тос с височина 33 метра — броя на годините на зем­ния живот на Исус. Пиедес­талът й с брон­зови релефи — още 50 метра. По този начин, общата височина на скул­п­турата ще бъде 83 м, отбеляза скул­п­торът.

Той напомни, че скул­п­турата ще бъде с пет метра по-висока от статуята на Хрис­тос в Лисабон, който се счита за най-високата в Европа. Пор­тугал­ците наричат своя ​​памет­ник „Христос-Цар”, обясни през 2013 г. Зураб Церетели.

Статуя на големия творец пази и паметта за жер­т­вите на теторис­тич­ните актове на 11 сеп­тем­ври 2001 година в Ню Йорк – тя е под знаковото заг­лавие „Сълза на скръбта”. За съжаление идеята за издигане на тази монумен­тарна творба бе пом­рачено от русофоб­с­ките нас­т­роения в САЩ, докол­кото мес­т­ните власти в Ню Йорк на два пъти отказ­ват пред­ложените от автора места за ней­ното пос­тавяне. Днес тя се намирана брега на река Хъд­зън срещу Статуята на свободата.

Важно е да се отбележи, че повечето от тези скул­п­тори са личен дар от Церетели на съот­вет­ните дър­жави и градове.

Почет­ните титли и звания на големия скул­п­тор са впечат­ляващи: Академик на Художес­т­вената академия на СССР (Русия) – от 1988 г. (член-кореспондент – от 1979 г.). Герой е на социалис­тичес­кия труд от 1990 г. Народен худож­ник на Съвет­с­кия съюз и Русия от 1980 година, Лауреат на най-висшите наг­ради – Дър­жавна и Ленин­ска премия, пър­вата от които получава през вече далеч­ната 1962 г. Носител е на всички степени на ордена „За зас­луги пред Отечес­т­вото”. Бил е член на Комунис­тичес­ката пар­тия на Съвет­с­кия съюз от 1965 г. до ней­ната заб­рана през 1991-а.

Автор е на над 5000 творби от всички жан­рове на изоб­разител­ното изкус­тво – живопис, графика, скул­п­тора, фрески, мозайки, пана. Негови творби са художес­т­веният цен­тър на общес­т­вени места в цяла Русия – от военни памет­ници и общес­т­вени инс­титуции до хотели и пар­кове. Негов е и един от памет­ниците „Доб­рото побеж­дава Злото”, изложен пред цен­т­ралата на ООН в Ню Йорк.

Зураб Церетели е роден през 1934 година в Тбилиси. Неговият баща – Кон­с­тан­тин Геор­гиевич е извес­тен в Грузия като инженер-строител, произ­хожда от стар грузин­ски княжески род Церетели. Забележително влияние на Зураб е оказал братът на неговата майка – худож­никът Геор­гий Нижарадзе. В неговия дом пос­тоянно са гос­тували худож­ниците Давид Какабадзе, Серго Кобуладзе, Уча Джапаридзе и други.

Зураб Церетели е завър­шил факул­тета по живопис на Тбилис­ката художес­т­вена академия.

През 1964 година се обучава във Фран­ция, където е общувал със знаменитите худож­ници Пабло Пикасо и Марк Шагал. Твор­чес­т­вото в по-късни години го среща с титани като Давид Сикерос, Сал­вадор Дали, Кензо Танге.

От края на 1960 година започва активно да работи в областта на монумен­тал­ното изкус­тво. От 1997 година той е Президент на Рус­ката художес­т­вената академия.

Церетели също така е Дирек­тор на Мос­ков­с­кия музей за съв­ременно изкус­тво и Дирек­тор на Галерията на изкус­т­вата –Церетели.

През 2010 година Зураб Церетели е удос­тоен със званието Кавалер на ордена на Почет­ния легион. През същата година Национал­ното общес­тво по изкус­т­вата на САЩ му е присъдило златен „Почетен Медал“.  Зураб Церетели е пър­вият грузин­ски и руски худож­ник, удос­тоен с такава наг­рада. Носител на почетни грамоти на президен­тите Борис Елцин и Владимир Путин. Носител и на ордени и наг­ради от САЩ, Фран­ция, Испания, Чили, Казах­с­тан. Репуб­лика Бъл­гария в лицето на тогаваш­ния минис­тър на кул­турата Вежди Рашидов зас­лужено наг­ради Зураб Церетели с Наг­радата „Златев век” с огър­лие през ноем­ври 2012 г.

В Излож­бения ком­п­лекс на Рус­ката художес­т­вена академия (адресът му е ул. Пречис­тенка, 1921, Мос­ква) се провеж­дат руски и меж­дународни изложби, пос­ветени на всички видове изоб­разително изкус­тво, архитек­тура и дизайн. Тук е пред­с­тавено многооб­разието на твор­чес­т­вото на основателя на излож­бения цен­тър.

Духовен цен­тър на Русия в три епохи

Рус­ката академия по изкус­т­вата (аналог на род­ната Художес­т­вена академия) е нас­лед­ник на съз­дадената през 1757 г. Император­ска академия по изкус­т­вата, същес­т­вувала до 1917 г. и тран­фор­мирана по-късно в Съвет­ска академия на художес­т­веното изкус­тво. Под ръковод­с­т­вото на Академията фун­к­ционират най-престижните художес­т­вени ВУЗ-ове в Русия – Мос­ков­с­кият инс­титут „Василий Суриков” и Санкт Петер­бур­с­кият инс­титут „Иля Репин”. Академията има статут на дър­жавна художествено-творческа инс­титуция, а нейни цели са съх­раняването на рус­кото художес­т­вено нас­лед­с­тво, раз­витието на образованието по изкус­т­вата и раз­витието на духов­ните цен­ности на рус­кото общес­тво, както и обширна научна дей­ност. Към Академията фун­к­ционира Катедра на ЮНЕСКО, както и Отделения по изоб­разително изкус­тво, скул­п­тора, архитек­тура, дизайн, фотог­рафия, сценог­рафия, изкус­т­воз­нание и критика, и други. Същес­т­вуват и три регионални отделения – Южно (Рос­тов на Дон), Повол­ж­ско (Саратов) и за Сибир, Урал и Далеч­ния Изток (Новосибирск). Академията има богат архив и биб­лиотека. Почетни академици от бъл­гар­ска страна са големите худож­ници акад. Свет­лин Русев – дъл­гогодишен пред­седател на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници и дирек­тор на Национал­ната художес­т­вена галерия и член-кореспондентът на БАН Вежди Рашидов, който в две правител­с­тва бе минис­тър на кул­турата, а понас­тоящем е пред­седател на Комисията по кул­тура и медии в 44-тото НС.

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...