Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фалитите в животновъдството продължават с пълна сила

Фалитите в животновъдството продължават с пълна сила

Фалитите в животновъдството продължават с пълна сила

С бизнеса се разделят средно големи ферми, които би трябвало да са гръбнакът на бранша

Броени дни преди годиш­ното дефиле на породис­тите животни, което ще се проведе в края на април в Сливен, фер­мерите нямат усещане за праз­нич­ност и за положително раз­витие на сек­тора. „И тази зима млекоп­роиз­водителите прик­люч­ват на загуба и това личи от фалитите, които продъл­жават да се случ­ват сред колегите“, съобщи пред Синор.БГ Танчо Колев, пред­седател на Национал­ния съюз на млекоп­роиз­водителите. Проб­лемът е, че с биз­неса се раз­делят средно големи ферми, които би тряб­вало да са гръб­накът на живот­новъд­с­т­вото. Но поради намалените суб­сидии за не селек­тираните животни и спадът в изкуп­ните цени на млякото от пролетта на тази година процесът на трайно зак­риване на фер­мите се задъл­бочава, обясни Колев. Само преди дни са се отказали от биз­неса фер­мер със сто крави от казан­лъш­кото село Голямо Дряново и негов колега от чир­пан­с­кото село Дър­жава с 80 млечни животни.

Сис­темата в Бъл­гария е сбър­кана тотално и по нищо не прилича на европейс­ката, където ман­д­рите принад­лежат на самите живот­новъди и затова са определящи при фор­мирането на цените“, посочи Колев. Вместо това у нас между фер­мера и ман­д­рата стоят маса прекуп­вачи, които надуват цените и затова живот­новъдите нямат думата по отношение на соб­с­т­вения си продукт. И вместо да реши този проб­лем, админис­т­рацията само преписва европейс­ките наредби, а те нямат нищо общо с род­ната дейс­т­вител­ност, посочи още Колев.

Срав­нявайки аграр­ната политика в Румъния и Бъл­гария, живот­новъдът за пореден път припомни как фер­мерите в север­ната ни съседка успяха да извоюват нав­реме адек­ватна под­к­репа още при пър­вия прог­рамен период и днес тях­ното живот­новъд­с­тво отчита троен ръст, докато у нас броят на стопан­с­т­вата ще продъл­жават да намаляват. Други млекоп­роиз­водители пък са изк­лючително недоволни от схемите за източ­ване на сред­с­тва в живот­новъд­с­т­вото, които пос­тиг­наха с плащанията за ливади и пасища в планин­с­ките региони. Парите от Европа продъл­жават да изтичат към хора, които не пос­тигат нищо за икономичес­кия прос­перитет в изос­таналите региони.

Колко пъти ни се обещаваше, че върху бъл­гар­с­ките храни ще има специални обоз­начителни табели, които да насоч­ват пот­ребителите към род­ната стока. Вместо това и тази пролет агнета от Румъния масово се колеха в наши пред­п­риятия и понеже кон­т­ролът е твърде слаб, се пред­с­тавяха в магазините с бъл­гар­ски печати“, остро реагира пред­седателят на бран­шовия съюз.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят