Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери: Време е за промяна в Наредба 26

Фермери: Време е за промяна в Наредба 26

Фермери: Време е за промяна в Наредба 26

Сдружения на живот­новъдите нас­тояват за промяна в Наредба № 26 за дирек­т­ните дос­тавки на храни, така че продук­цията на мал­ките фер­мери да може да се продава в цялата страна, ако отговаря на съот­вет­ните изис­к­вания за качес­тво, съобщи Фермер.бг. Редовно пос­тавяме този въп­рос по време на кон­сул­татив­ните съвети в Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите, споделиха пред­с­тавители на асоциации. Сега фер­мерите, които са регис­т­рирани по наред­бата, могат да продават произ­ведената в стопан­с­т­вото им продук­ция на територията на областта, в която е фер­мата, и в още една съседна админис­т­ративна област. Правим опити тази Наредба № 26 да се промени, да даде права на хората да продават продук­цията си на територията на цялата страна, а защо не и в Европа, когато отговаря на изис­к­ванията. Когато е произ­веден качес­т­вен продукт, той ще е истин­ски, комен­тира пред Фермер.бг проф. Иван Стан­ков, изпъл­нителен дирек­тор на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). По думите му, така ще се съх­раняват традицион­ните тех­нологии, които от десетилетия са прилагани у нас. Промяната ще даде допъл­нителна защита на мал­ките фер­мери и на някои уникални мес­тни храни — зак­васки, саламурено сирене, бал­кан­ски каш­кавал, зелено сирене, катък. НОКА и Национал­ната асоциация за раз­въж­дане на млечни овце в Бъл­гария се насочиха към съз­даване на групи произ­водители и кооперативи, които да кан­дидат­с­т­ват по под­мярка 4.2 „Инвес­тиции в преработка/маркетинг на сел­с­кос­топан­ски продукти” от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони. „Целта е да нап­равим мини ман­дри, мини кланици и да можем да гаран­тираме изкупуването и преработ­ката на млякото и на месото, така че произ­водителят да вземе своя дял. Иначе няма спасение, обясни проф. Стан­ков. Според него, основ­ното, което неп­равител­с­т­вените организации в сек­тора искат, са доб­рите нор­мативни документи — работещи, нед­вус­мис­лени, ясни и точно фор­мулирани, които защитават аграр­ния произ­водител. Произ­водителят е основ­ният потър­певш. Пър­вият изкуп­вач, преработ­вателят и тър­говецът – всеки от тях си взима неговото. Всички сът­ресения на пазара са за сметка на произ­водителя. И като му кажат, че ще му изкупят млякото за 1 лев, а себес­той­ността е 1,201,30 лв./литър, той какво ще прави? Трябва да защитим мал­кия и сред­ния произ­водител, които са оставени да се спасяват, както намерят за добре, предуп­реди пред Фермер.бг проф. Стан­ков.

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят