И 4-годишните задължително на предучилищна подготовка

Крачка назад — дър­жавата се отказа от идеята си за по-къса лятна вакан­ция за учениците. Образовател­ното минис­тер­с­тво обаче излезе с “ново 20“ за най-малките.

Предучилищ­ното образование ще започва задъл­жително на 4 години.

Според анализ на образовател­ното минис­тер­с­тво децата, които не преминават през предучилищна под­готовка, по-често отпадат от сис­темата. Затова дошло и пред­ложението — за клас­ната стая да се гот­вят още от 4-годишни.

Предучилищ­ното образование ще бъде просто задъл­жителна и без­п­латна дет­ска градина. Към момента, в който се въведе промяната, ще има места за всички деца. Няма как да нап­равиш нещо задъл­жително и да не осигуриш места”, обясни пред „Нова Телевизия” заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов.

Образованието в тази ранна дет­ска въз­раст е да кон­так­туваш с хора в група. И тук е мяс­тото на учител­ката в първи клас - да каже какво е поведението на едно дете, което идва от домашно въз­питание при баба и такова, което идва от дет­ска градина”, комен­тира Лара Златарева, телевизионен водещ и родител.

Пред­ложението на минис­тер­с­т­вото предучилищна под­готовка да е задъл­жителна за децата на  4 години, ще бъде внесено през месец октом­ври.