Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Донка Симеонова: С алтернативния бюджет БСП е за стопиране на досегашния неработещ модел “Парите следват ученика“

Донка Симеонова: С алтернативния бюджет БСП е за стопиране на досегашния неработещ модел “Парите следват ученика“

Донка Симеонова: С алтернативния бюджет БСП е за стопиране на досегашния неработещ модел “Парите следват ученика“

Пълна промяна на финан­сирането на учебни заведения пред­лагат финан­систи и педагози в Гълъбово на дис­кусия „За дел­ника на образованието“ с учас­тието на депутата Донка Симеонова, зам.-кмета Димитър Василев, пред­седателя на ОбС Светла Боян­чева и учители от дет­ски и учебни заведения. Според Симеонова с алтер­натив­ния бюджет БСП е за спиране досегаш­ния неработещ модел „Парите след­ват ученика“, заложени са финан­сови параметри, политики и приоритети за дъл­гос­рочна визия на страната, което ще промени и най-важния сек­тор — образованието, а с това ще се съх­рани и човеш­кия ресурс. По думите им трябва да има раз­писан специален стан­дарт за училища в малки населени места, които да осигуряват нор­мал­ното им фун­к­циониране, иначе общините се принуж­дават да ги зак­риват, а деца пътуват по 42 км, за да дой­дат на училище в Гълъбово. Сегаш­ните финан­сови условия не са поз­волили на всички училища да увеличат зап­латите на учителите, предуп­редиха учас­т­ниците в срещата. Нека да се запази делегирания бюджет като форма, но каква част от него ще е за трудови въз­наг­раж­дения, каква част за текуща изд­ръжка и т.н., да е ясно раз­писано от МОН, както и да се въведе кон­т­рол“, нас­тояват учители и дирек­тори. Симеонова пред­с­тави приоритетите на алтер­натив­ния бюджет и под­черта водещата роля на образованието. Пред­ложеният от левицата модел стои в основата и във взаимоот­ношенията между учеб­ните заведения в страната. От Професионал­ната гим­назия по енер­гетика и елек­т­ротех­ника в Гълъбово нас­тояват за законови промени, които ще със­редоточат планирано ученици в професионално обучение, необ­ходимо за специфич­ния район, за съот­вет­ния пазар на труда, мес­т­ната икономика и биз­нес. Но за сред­ните училища е ефек­тивно раз­к­риването на професионални паралелки и в тях, тъй като ще доп­ринесе за раз­витие на учеб­ния процес, също съоб­разен с пазара на труда и желанието на учениците. Според педагозите Общес­т­вените съвети не могат да продъл­жат да същес­т­вуват в сегаш­ната си форма. „Необ­ходима е категорична преценка и прег­лед за тях­ното фун­к­циониране, те са излишни и са част от огром­ната бумащина, която засипва училището. Във Фран­ция и Италия са работещи струк­тури, но на друг прин­цип“, категорични са пред­с­тавителите на образованието.

Те смятат, и че трябва да се въведе нова оценъчна сис­тема за труда на педагозите при работа с уяз­вими групи. Учас­т­ниците с тревога алар­мираха, че ще се изп­равим пред нов проб­лем след 10 години — в училищата няма да има деца. „Необ­ходима е цялос­тна дър­жавна политика, хората отиват зад граница, заради условията на труд и качес­т­вото на живот в Бъл­гария. БСП пред­ложи алтер­натив­ния бюджет за 2018г., отчитайки теж­кото социално неравен­с­тво, без­пер­с­пек­тив­ността пред младите хора, задъл­бочаващата се демог­раф­ска криза, който би извел страната от това със­тояние“, каза Симеонова.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...