Мая Манолова: И Ви Ен да опрости сметките за ток за ноември на пострадалите семейства в община Камено

Мая Манолова: И Ви Ен да опрости сметките за ток за ноември на пострадалите семейства в община Камено

От БЧК са осигурили и машини, поемащи влагата от наводнените къщи, но хората отказват да ги ползват, заради сметките за ток

Да бъдат опрос­тени смет­ките за ток за този месец на семейс­т­вата пос­т­радали от навод­ненията в община Камено, призова омбуд­с­манът, която посети засег­натия район. Меж­дув­ременно наб­людаващият прокурор по делото за навод­ненията Красимира Кателиева се оказа в отпуск, а случаят все още не е предаден на след­с­т­вието и за това няма наз­начен следовател, комен­тира БНР. Близо 252 хил. лв. е съб­раната до момента сума от Национал­ната дарител­ска кам­пания на БЧК за бед­с­т­ващите селища. С част от тях ще се извърши ремонт на 36 къщи в община Камено. От БЧК са осигурили и изсушителни машини, поемащи влагата от навод­нените къщи, но хората отказ­ват да ги пол­з­ват, предуп­реди Мая Манолова. Оказва се, че тази тех­ника е много енер­гоемка и заради това част от хората се притес­няват да я пол­з­ват заради смет­ките за ток, които трябва да платят. Затова омбуд­с­манът е под­гот­вила писмо до ръковод­с­т­вото на И Ви Ен с нас­тояване да под­к­репят хората от Камено, като опрос­тят целите или част от смет­ките им за месец ноем­ври. Меж­дув­ременно окръж­ната прокуратура в Бур­гас е образувала 4 досъдебни произ­вод­с­тва за загиналите при навод­ненията. По случаите до момента работят само раз­с­лед­ващите полицаи, които са извър­шили огледи и раз­пити на свидетели.