Спешно! 160 млн. лева за Спешна помощ са в риск

Спешно! 160 млн. лева за Спешна помощ са в риск

Новият здравен министър Ананиев има само месец да подготви проекта

Същес­т­вува сериозен риск да загубим милиони, пред­наз­начени за подоб­ряване на здравеопаз­ването у нас. Новият здравен минис­тър Кирил Ананиев раз­полага само с един месец, за да под­готви проекта за модер­низация на Спеш­ната помощ. Ако не се спази срокът, можем да загубим 160 млн. лв. заради поред­ната рокада в минис­тер­с­т­вото, съоб­щава Би Ти Ви. Най-голямото притес­нение е сред медиците в Спеш­ната помощ, на които от години им се обещава преоб­разяване на сис­темата по модела на останалите в Западна Европа, а на пациен­тите – дос­тъп до спешна помощ в рам­ките на 30 минути. Проек­тът пред­вижда закупуването на 400 нови линейки, както и ремонти на 34 спешни отделения в дър­жавни бол­ници, 27 цен­търа за спешна медицина и 176 филиала към тях, комен­тира Днес.бг.

Това тряб­ваше вече да се е случило. Проек­тът обаче вед­нъж беше заб­равен заради чес­тите смени на здравни минис­три през годината. Помещенията в ботев­г­рад­с­ката спешна помощ нап­ример са ремон­тирани за пос­ледно преди 18 години. Във всяка от трите стаи има пад­нала мазилка, стара апаратура и раз­падаща се кушетка. Въп­реки условията на филиала, ние продъл­жаваме да работим и да обс­луж­ваме пациенти, пот­върди д-р Ирена Маринова. Спеш­ната помощ в София пък се нуж­дае от нов автопарк. Само за година 80-те линейки в областта са навър­тяли над 3,2 млн. км. Това се рав­нява на четири пъти раз­с­тоянието от Земята до Луната и обратно. Сред­ната въз­раст на автомобилите е 10 години, а най-старата линейка е на 17. От здрав­ното минис­тер­с­тво отговориха пис­мено, че кан­дидат­с­т­ването по проекта се движи по план и няма опас­ност да изгубим парите. Дали ще успеем да под­гот­вим кан­дидатурата си в срок ще стане ясно в средата на декем­ври. Ако получим финан­сирането, модер­низацията трябва да се усети най-късно до три години. Оптимисти са от здрав­ното ведом­с­тво.