Мигрантите от Централна гара отиват в Бусманци

Мигрантите от Централна гара отиват в Бусманци

Групата от нелегални миг­ранти, която беше заловена преди ден на Цен­т­рална гара, ще бъде нас­танена в общежитието на МВР в Бус­манци, предаде БНР. Засега бежан­ците са нас­танени в няколко районни управ­ления на МВР на територията на София. Те все още се раз­пит­ват от органите на реда. Полицаите раз­с­лед­ват и дали сирий­ците са влезли у нас нелегално и са се качили на влака или са прис­тиг­нали у нас с влака от Тур­ция. Според дирек­торът на СДВР Ивайло Иванов това е третият подобен случай за страната в рам­ките на няколко години. Той допълни и че сред миг­ран­тите няма болни — всички са в добро здравос­ловно със­тояние. Припом­няме, група от 29 нелегални имиг­ранти беше заловена вчера на Цен­т­рална гара — София. Бежан­ците бяха задър­жани при акция на полицията, организирана по подаден сиг­нал за съм­нителни хора на гарата. Чуж­ден­ците са се прид­виж­вали с товарен влак по нап­рав­ление Тур­ция — Авс­т­рия. Те са били отк­рити във вагон със скъсан брезент. В хода на акцията полицаите отк­рили и част от бежан­ците на пок­рива на влака, което наложи кон­так­т­ната мрежа на БДЖ да бъде спряна за около 1 час и 30 минути. 14 от миг­ран­тите са жени, 9 са мъже, има и 6 деца. По пър­воначална инфор­мация всич­ките задър­жани са със сирийски произ­ход. Те обаче нямат документи за самолич­ност.