Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Курумбашев: Резултатът от прехода е несправедлива държава и социално резделение

Курумбашев: Резултатът от прехода е несправедлива държава и социално резделение

Курумбашев: Резултатът от прехода е несправедлива държава и социално резделение

Най-голямата нес­п­равед­ливост на тези 28 години е, че нап­равихме една нес­п­равед­лива държа, като цяло. При нас социал­ното раз­деление е по-голямо, откол­кото в запад­ните дър­жави. Една от големите гор­дости на Европа е, че има социален модел. Мисля, че някакви остатъци от него все още дейс­т­ват в Западна Европа. За съжаление, при нас фор­матът като че ли е по-близък до Латин­ска Америка.” Това заяви Петър Курум­башев, евродепутат от Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП, по време на среща с жур­налиста Мар­тин Кар­бов­ски и граж­дани на Варна.  

Комен­тирайки бъдещето на кохезион­ната политика, Курум­башев попита: “Неп­рекъс­нато питаме колко пари ще дадат Фран­ция и Гер­мания на Северозападна Бъл­гария. А колко пари даде Бъл­гария на Северозападна Бъл­гария?”

“Крайно време е да има бал­кан­ски тран­с­пор­тни коридори. В момента има магис­т­рала Дурас – Тирана – Прищина. Сър­бия пос­т­рои магис­т­рала между Ниш и Димит­ров­г­рад. Просто трябва да бъде пос­т­роен учас­тъкът между Прищина и Ниш. По този начин ще се пос­т­рои сухопътна връзка между Адриатическо и Черно море. Втора връзка, по която трябва да се мисли, е Тирана – Скопие – София – и магис­т­рала, и ЖП линия, която строим вече хилядолетия. Ако продъл­жаваме в същия дух, ще над­х­вър­лим срока за пос­т­рояване на Хеоп­совата пирамида. Трета тран­с­пор­тна магис­т­рала – от Сплит, Сараево през Южна Сър­бия до Ниш, София, Варна и Бур­гас. Раз­бира се, че трябва да бъдат свър­зани с европейс­ките тран­с­пор­тни коридори. Но трябва да дефинираме ясно интереса на Бал­каните. Пътищата ще стимулират и хората да пътуват, и раз­витието на биз­неса, и кул­тур­ния обмен”, смята Курум­башев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...