81 % от българите смятат, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството

Според изнесените данни на „Евробарометър” страната ни е на първо място по полови стереотипи в ЕС

81 % от бъл­гарите смятат, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейс­т­вото, сочи ново проуч­ване на „Евробарометър” за половото равен­с­тво в ЕС. В другия край на класацията са жителите на Швеция, от които едва 11 % смятат, че това е най-важната роля на жената е да гледа семейс­т­вото. В целия Европейски съюз 54 % пък смятат, че не това е най-важната роля на жената, показ­ват дан­ните на „Евробарометър”. Също така 81 % от бъл­гарите са на мнение, че най-важната роля на мъжа е да печели пари, в срав­нение с Швеция, където едва един от десет души раз­съж­дават по същия начин. Бъл­гария попада и в чел­ната чет­ворка на общес­тва, които вяр­ват, че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоциите си – 83 % са отговорили с „да”, което е равно на дан­ните за Чехия и Словакия. Въп­реки тези данни е интересно, че 62 % от бъл­гарите смятат, че е допус­тимо мъжете да плачат, а в Швеция 99 % от населението са на същото мнение. Според изнесените данни Бъл­гария е на първо място по полови стереотипи в ЕС. Противоположно на дан­ните, голяма част от бъл­гарите смятат, че в политиката у нас е пос­тиг­нато полово равен­с­тво, като 64 % от нашите сънарод­ници са отговорили с „да” на този въп­рос. С най-висок процент в това отношение са отговорили жителите на Дания – 75 %. Любопитно е, че в другата край­ност, на пос­ледно място, се намира Фран­ция. Едва 32 % от фран­цузите мис­лят, че в политиката в страната е пос­тиг­нато полово равен­с­тво. След тях са Унгария – 35 %. Бъл­гарите отговорят положително и на въп­роса дали има полово равен­с­тво в работ­ната среда у нас – 67 % са отговорили положително на този въп­рос. В дъното класацията тук отново са фран­цузите, от които 29 % смятат, че има полово равен­с­тво на работ­ното място. Ние се намираме на второ място по данни когато става въп­рос за пос­тигането на полово равен­с­тво по високите позиции на ком­пании и други организации. Мнението на 62 % от сънарод­ниците ни са на мнение, че това е пос­тиг­нато, а на пос­ледно отново са фран­цузите с 25 %. Повече от девет от 10 европейци смятат, че промотирането на равен­с­тво между половете е важно за демок­ратич­ното общес­тво, но пък 54 % от всички учас­т­вали смятат, че има проб­лем с пред­с­тавянето на жените в медиите и рек­ламите в тях­ната страна.