Антонио Таяни и Бойко Борисов обсъдиха отговорностите на българското председателство

Председателят на Европарламента се срещна и с президента Румен Радев, с председателят на НС Цвета Караянчева и със студенти от СУ „Климент Охридски”

В сградата на Минис­тер­с­кия съвет се със­тоя двус­т­ран­ната среща на министър-председателя Бойко Борисов и пред­седателя на Европейс­кия пар­ламент Антонио Таяни, който е на работно посещение в Бъл­гария, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Двамата обсъдиха задачите и отговор­нос­тите по време на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС, ключови теми за бъдещето на Европа, както и европейс­ката пер­с­пек­тива и свър­заността на дър­жавите от Запад­ните Бал­кани. След това започна пленар­ното заседание между членовете на бъл­гар­с­кото правител­с­тво и делегацията, водена от пред­седателя на Европейс­кия пар­ламент. Той е прид­ружаван от генерал­ния сек­ретар на ЕП Клаус Веле, пред­седателите на политичес­ките групи в ЕП и други делегати. Работ­ното посещение на Антонио Таяни в София е традиционно за всяко ротационно пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз. Обсъдихме отговор­нос­тите по време на нашето пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС, ключови теми за бъдещето на Европа, както и европейс­ката пер­с­пек­тива и свър­заността на дър­жавите от Запад­ните Бал­кани, премиерът Борисов. Теми на раз­говора бяха проб­лемите с миг­рацията, бор­бата с тероризма и икономичес­кият рас­теж, заяви пред­седателят на ЕП Антонио Таяни след съв­мес­т­ната прес­кон­ферен­ция. По всички въп­роси имаше съг­ласие, ние сме готови да работим с бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво, получихме отговори на всички въп­роси, посочи пред­седателят на Европар­ламента. Обсъдихме и стабил­ността на Близ­кия изток, взаимоот­ношенията с Тур­ция и ситуацията Бал­каните, допълни той. В ЕС има държави-членки и страни-кандидатки, а Бал­каните е район, който е приоритет за нас, допълни Таяни. Чуха се много мнения и се дек­ларираха много политики — във всеки един момент бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво може да отговори на предиз­викател­с­т­вата. Оптимист съм и с под­к­репата на Европейс­кия пар­ламент съм убеден, че имаме ред­кия шанс и реален нап­редък по присъединяването на Запад­ните Бал­кани в ЕС, посочи Бойко Борисов, цитиран от БТА. Пред­седателят на Европейс­кия пар­ламент Антонио Таяни и евродепутати са на работно посещение у нас. Пред­вижда се Таяни да раз­говаря и с президента Румен Радев, и с пред­седателя на пар­ламента Цвета Караян­чева по ключови теми, свър­зани с бъдещето на Европа и европейс­ката пер­с­пек­тива пред Запад­ните Бал­кани. По-късно пред­седателят на Европейс­кия пар­ламент нап­рави обръщение пред депутатите в Народ­ното съб­рание. Вед­нага след речта на Антонио Таяни от пар­ламен­тар­ната трибуна се проведе среща между пред­седател­с­ките съвети на ЕП и нашето НС. В нея учас­т­ваха и комисиите, ангажирани с пар­ламен­тар­ното измерение на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. По-късно следобед Антонио Таяни учас­тва в дебат с млади хора на тема “Гласът на младите – каква Европа искаме?“ в СУ “Св. Климент Охрид­ски“. Дис­кусията даде въз­мож­ност на бъл­гар­с­ките студенти и академич­ната общ­ност да изразят своите виж­дания и очак­вания, свър­зани с бъдещото раз­витие на европейс­кия проект, както и да отп­равят въп­роси ъм лидерите на политичес­ките пар­тии в ЕП, които прид­ружават Таяни при визитата му у нас.