Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Студенти от УниБИТ засадиха Гора на Апостола в Карлово

Студенти от УниБИТ засадиха Гора на Апостола в Карлово

Студенти от УниБИТ засадиха Гора на Апостола в Карлово

Те се включиха със свои авторски разработки в научен семинар, посветен на живота и делото на най-великия българин Васил Левски

Общин­с­кото ръковод­с­тво на Кар­лово – общин­с­кият съвет­ник д-р Пламен Славов и зам.-кметът Антон Минев, Дър­жав­ното гор­ско стопанство–Карлово и Национал­ният музей „Васил Лев­ски”, заедно със студен­тите от Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии – магис­три от специал­ност „Опаз­ване на културно-историческото нас­лед­с­тво” и бакалаври от „Архивис­тика и докумен­талис­тика”, пос­тавиха своеоб­разен финал на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 180-годишнината от рож­дението на Васил Лев­ски.

Инициативата е в изпъл­нение на едногодишен науч­ноиз­с­ледовател­ски проект “Кул­турна памет и национална иден­тич­ност. Документи, архиви и книжовно нас­лед­с­тво” с ръководител проф. Ваня Доб­рева, който има за задача чрез изучаване на факти и събития, свър­зани с лич­ността и делото на Васил Лев­ски, да бъдат актуализирани харак­терни за бъл­гар­с­кото мис­лене цен­нос­тни и съдър­жателни ориен­тири в изг­раж­дането на Аз– и Ние-идентичността. През пролетта екипът на проекта, с помощта на кмета на община Троян, г-жа Донка Михай­лова, и игумена на Троян­с­кия манас­тир, организира научна кон­ферен­ция, в която студенти и док­торанти пред­с­тавиха свои изс­ледовател­ски раз­работки върху Лев­ски и неговото дело.

В Кар­лово студен­тите, док­торан­тите и преподавателите засадиха дър­вета в Гората на Апос­тола. Чрез този ритуал те се включиха в инициативата, която бе пос­тавена през 2012 година чрез засаж­дането на Паисиевата гора – чес­т­ването на велика историческа лич­ност, доп­ринесла за раз­витието на бъл­гар­с­кия народ, със значение на кул­турен герой в национал­ната памет, да бъде ознаменувано със засаж­дане на дърво.

Малко по-късно студен­тите учас­т­ваха в научен семинар, проведен в Национал­ния музей „Васил Лев­ски”. Тук, заедно със свои преподаватели пред­с­тавиха резул­тати от проуч­вания, свър­зани както с лич­ността на Лев­ски, така и с отразяването – в медиите, в социал­ните мрежи, на юбилей­ните тър­жес­тва.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...