Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Левицата събира европейски лидери през май в София

Левицата събира европейски лидери през май в София

БСП събира леви лидери в Бъл­гария през май след­ващата година. Това обяви в Бар­селона лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. На форума ще бъдат дис­кутирани визията на европейс­ката левица за бъдещето на Европа и ЕС.

В рам­ките на заседанието на Съвета на Социалис­тичес­кия интер­национал през почив­ните дни пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова проведе двус­т­ранни срещи с Геор­гиос Папан­д­реу, президент на Социалис­тичес­кия интер­национал, Педро Сан­чес, лидер на Испан­с­ката социалис­тическа работ­ническа пар­тия и Анд­рия Пейович, минис­тър на европейс­ките въп­роси на Черна гора към ЕС.

Нинова покани Педро Сан­чес на среща на лидерите на социалис­тичес­ките и социал­демок­ратичес­ките пар­тии в Европа през май 2018 г., където ще бъдат дис­кутирани визията на европейс­ката левица за бъдещето на Европа и ЕС. Двамата лидери обсъдиха и двус­т­ран­ните отношения между БСП и ИСРП и поеха ангажимент за задъл­бочаване и раз­виване на меж­дупар­тий­ните връзки.

В рам­ките на раз­говора с минис­тър Пейович двамата обсъдиха обс­танов­ката на Бал­каните и под­чер­таха, че ЕС може да спечели от приоб­щаването на Запад­ните Бал­кани. Изтък­ната бе и необ­ходимостта от провеж­дането на инициативи, насочени към присъединяване на страните от този регион.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...