Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Всяко българче в чужбина да има достъп до българско училище

Президентът: Всяко българче в чужбина да има достъп до българско училище

Президентът: Всяко българче в чужбина да има достъп до българско училище

Патриотичната идея държавният глава разви по време на официалното посещение в Кипър

Бъл­гар­с­ката общ­ност в Кипър се пол­зва с изк­лючително доверие. Тя се интег­рира тол­кова добре благодарение на позитив­ното си отношение към кипър­с­ката дър­жава и граж­дани. Това заяви президен­тът Румен Радев в Кипър по време на среща с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Срещата със сънарод­ниците ни в ост­ров­ната дър­жава се проведе в кмет­с­тво Лакатамия, където по-рано дър­жав­ният глава учас­тва в церемония по отк­риването на улица, носеща името на Васил Лев­ски. “Изк­лючително удовол­с­т­вие е извън пределите на родината да срещам млади бъл­гари, съх­ранили своя език, кул­тура и традиции, както и граж­дани на Кипър, които отлично говорят бъл­гар­ски език и пазят топли връз­ките си с Бъл­гария”, каза дър­жав­ният глава. Румен Радев даде висока оценка на приноса, който бъл­гарите имат за икономичес­кото раз­витие на кипър­с­ката страна. „Необ­ходимо е всяко бъл­гар­ско дете да има дос­тъп до бъл­гар­ско училище. Вниманието към младите хора и работата с тях е и работа за едно по-добро бъдеще на всички нас”, каза още Румен Радев. Президен­тът оцени високо усилията на бъл­гарите, благодарение на които са отворени десет бъл­гар­ски съботно-неделни училища в Кипър, извър­ш­ват се богос­лужения на бъл­гар­ски език в мес­тна цър­ква, раз­вива се бъл­гар­с­ката жур­налис­тика и е съз­даден бъл­гар­ски театър. “Това чув­с­тво за принад­леж­ност доказва, че бъл­гар­с­кият дух в Кипър е жив и връз­ките между двата народа са силни и приятел­ски“, заяви дър­жав­ният глава. По време на дис­кусията с пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ката общ­ност бяха обсъдени теми, свър­зани с подоб­ряването на въз­мож­нос­тите за образование и интег­рация на бъл­гарите в чуж­бина и защитата на правата им както от бъл­гар­с­ките, така и от чуж­дес­т­ран­ните инс­титуции. Акценти в раз­говора бяха пер­с­пек­тивите за кан­дидат­с­т­ване на нашите сънарод­ници в бъл­гар­ски универ­ситети, както и въз­мож­нос­тите страната ни да под­к­репя изкус­т­вото, науката и жур­налис­тиката, съз­давани от бъл­гари в чуж­бина

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...