Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Галъп: 61 % вярват на БСП, че ГЕРБ е корумпирана партия

Галъп: 61 % вярват на БСП, че ГЕРБ е корумпирана партия

Галъп: 61 % вярват на БСП, че ГЕРБ е корумпирана партия

61 % от бъл­гарите смятат, че обвиненията на БСП към ГЕРБ в сериозна коруп­ция имат основание, сочи пос­лед­ният екс­п­ресен сон­даж на “Галъп Интер­нешънъл“ по важни теми от пос­лед­ните дни, нап­равен от 20 до 22 ноем­ври между 802-ма пъл­нолетни граж­дани. На въп­роса: “БСП обвинява ГЕРБ в сериозна коруп­ция. Вие съг­ласен ли сте, или не сте съг­ласен с това обвинение?“, 61 на сто от анкетираните са заявили, че са съг­ласни, 28 %, че не са, а 11 на сто не могат да преценят.

Тази обвинения се споделят от привър­жениците и на раз­лич­ните други политически фор­мации, посоч­ват от “Галъп“. Чис­лата ясно показ­ват, че в очите на бъл­гарите коруп­цията е основ­ният проб­лем в страната. Който и да пов­дигне този въп­рос, ще среща под­к­репа, допъл­ват социолозите. Пос­лед­ният въп­рос от екс­п­рес­ния сон­даж е дали са истина или не твър­денията на депутата Елена Йон­чева за сериозни нарушения при строител­с­т­вото на оградата по границата. 59 на сто от анкетираните ги определят като истина, 17 % като неис­тинни, а тези, които не могат да преценят са 24 на сто от запитаните. 68 % от пъл­нолет­ните бъл­гари твър­дят, че са чували за филма на Елена Йон­чева. Това се рав­нява на над 3,7 млн. души. Раз­бира се, не всички, които твър­дят, че са чували, дейс­т­вително са наясно с темата, но със сигур­ност може да се смята, че въп­росът е дос­тиг­нал до милиони бъл­гари, посоч­ват още от “Галъп“. Дан­ните показ­ват също, че над 600 000 души досега са гледали филма. Очевидно темата за оградата по границата се прев­ръща в цен­т­рална за общес­т­вото ни. В нея се оглеж­дат и европейс­кият проб­лем с миг­рацията, и бъл­гар­с­ката тревога от коруп­ция. Затова и тази тема ще събира интерес и занап­ред – дори и по инер­ция, комен­тират в зак­лючение от социологичес­ката аген­ция, цитирани от Клуб Зет.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...