Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Държавата вече ще казва на лекарите как да ни лекуват

Държавата вече ще казва на лекарите как да ни лекуват

Държавата вече ще казва на лекарите как да ни лекуват

След дни пред­с­тои гласуване на мораториум върху новите лекар­с­тва и е пред­видено да се плаща само за генерични. Законови изменения налагат мораториум върху новите лекар­с­тва и ще се плаща за генерични. Пациенти протес­тираха пред авс­т­рийс­кото и италиан­с­кото посол­с­тво в София заради мораториума над новите лекар­с­тва. С изк­лючение на генерич­ните лекар­с­тва, от след­ващата година важи пълна заб­рана за финан­сиране на нови медикаменти. Мораториумът беше гласуван от пар­ламен­тар­ната комисия по здравеопаз­ване. Засег­натите внесоха отворени писма, с които инфор­мират влас­тите в Европа за случ­ващия се по думите им геноцид над бъл­гар­ски граж­дани, защото генериката в някои случаи не върши работа, посочи Николай Хаджидон­чев, пред­седател на бъл­гар­с­ката генерична фар­мацев­тична асоциация. Такива болести са нап­ример лев­кемия и белод­робна фиб­роза, както и при тран­с­п­лан­тации, комен­тира Би Ти Ви. Генерич­ният медикамент се произ­вежда по същия начин, както и оригинал­ния, под­лежи на същата регулация, обясни Иван Димит­ров, пред­седател на “Бъл­гар­ски пациен­т­ски форум“. Когато ком­пания съз­даде нов продукт в него се инвес­тира много пари и той е защитен от копиране с патент. След изтичане на патента произ­водителят вече си е вър­нал раз­ходите от продаж­бите и той е свободен да се мул­тип­лицира на пазара. Другите ком­пании започ­ват да го произ­веж­дат с леко променено име, обяс­ниха още екс­пер­тите. В ежед­невието си всички пием генерични медикаменти. Нямаме против тях. В определени заболяване, нап­ример при тран­с­п­лан­тациите обаче от 10 години не се пол­зва генерика, заради реак­цията на отх­вър­лянето, припомни Хаджидон­чев. Сега дър­жавата ще казва на лекарите как да ни лекуват и тя ще плаща най-евтиният медикамент и ако искаш старата терапия ще доп­лащаш, уточни Димит­ров. Здравеопаз­ването ще се преоб­разува не на база ефек­тивно лечение, а на ефек­тивни раз­ходи.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...