Омбудсманът Мая Манолова смени колата на НСО с автобус

Омбудсманът Мая Манолова смени колата на НСО с автобус

Ако кампанията за предвижване с обществен транспорт се окаже успешна, тя ще призове всички представители на държавни институции да слязат от служебните си автомобили

Национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова изпълни заканата си и отпътува с автобус за Стара Загора, където ще пред­с­тави пър­вите младежки общес­т­вени защит­ници, съобщи БНТ. Решението ѝ да смени автомобила с общес­т­вен превоз е в отговор на пред­лаганата законова поп­равка в бюджета — да ѝ отнемат служеб­ната кола и шофьор, с мотива да се пес­тят сред­с­тва на НСО. Омбуд­с­манът прис­тигна вчера на Цен­т­рал­ната автогара с такси. Тя бе категорична, че никой не може да ѝ поп­речи да се среща с хората, за да чуе тех­ните проб­леми, дори ако за целта се наложи да пътува с общес­т­вен тран­с­порт. Никой няма да ме спре да си върша работата. Да не се опит­ват. Докато съм омбуд­с­ман, всеки ден ще бъде пос­ветен на бъл­гар­с­ките граж­дани, ще бъда на точ­ното място, в точ­ното време, независимо какво ще ми струва това. Пред­ложих на моят екип да бъдем с общес­т­вения тран­с­порт. Тази сед­мица ще бъдем с общес­т­вения тран­с­порт, утре отваряме приемна във влака София-Варна, за да уплът­ним осемте часа пътуване. Всеки ден — тролей, метро, автобус влак, категорична е Манолова. Шофьорът на автобуса беше изненадат от необичания си път­ник и съжали, че не му е поз­волено да раз­говаря с нея, докато шофира. Днес общес­т­веният защит­ник ще смени автобуса с влак по линията София-Варна. По време на 8-часовото пътуване Манолова ще раз­к­рие имп­ровизирана мобилна приемна за граж­даните. Обмис­лям билетите на граж­даните, които ще изпол­з­ват прием­ната във влака, да ги осчетоводя и да ги пратя на финан­совия минис­тър, защото хората не са дължи да плащат за приемна с когото и да е било, обеща тя. От друга страна даже ще им е по-евтино, откол­кото да дой­дат до София. Манолова заяви, че ако кам­панията и за пред­виж­ване с общес­т­вен тран­с­порт се окаже успешна, ще призове всички пред­с­тавители на дър­жавни инс­титуции да слязат от служеб­ните си автомобили.

.