Валери Симеонов: Бизнесът ще дарява само партиите на властта

Валери Симеонов: Бизнесът ще дарява само партиите на властта

Пос­тоянно в общес­т­вото се насажда тезата, че биз­несът ще овладее, ще яхне политичес­кия живот чрез под­с­тавени пар­тии, на които ще плаща да защитават неговите интереси. Така е може би в САЩ, в раз­витите икономически дър­жави. В Бъл­гария не е така – в Бъл­гария политиката язди биз­неса.“ 

Това заяви в предаването „Сут­решен блок“ по БНТ лидерът на НФСБ Валери Симеонов.

И обясни защо мисли така: „Политичес­ката пар­тия, която управ­лява, тя определя поръч­ките, тя фак­тически извър­шва класирането на големите инф­рас­т­рук­турни обекти, на кон­цесии, даването на лицен­зии, на регис­т­рации и пр. И с тези лос­тове, които държи управ­ляващата пар­тия, тя може да прави биз­неса зависим — тази част от биз­неса, която зависи от дър­жавни и общин­ски поръчки. Това е истината в Бъл­гария, не е истина, че има големи икономически субекти, които управ­ляват.“ 

Затова според бив­шия вицеп­ремиер „най-силните фигурите в Бъл­гария не са отделни икономически субекти, това са политичес­ките субекти“. 

Политиците дър­жат за врата биз­неса, не обратно. Това е страшно. Дарения ще се правят само за тези пар­тии, които управ­ляват. Пред­с­тавете си какво ще се случи, ако някоя фирма нап­рави дарение, нап­ример, за НФСБ или за някоя опозиционна пар­тия. Тогава цялата сила на дър­жавата със съот­вет­ните проверки, със съот­вет­ните актове, кон­с­тативни протоколи и глоби и прочее ще се стовари върху тази фирма. Тя, естес­т­вено, след две – три години ще спечели съдеб­ните дела, но ще загуби своето раз­витие. Ще спре своето раз­витие, защото едни масирани проверки удрят админис­т­рацията на една малка фирма. С други думи – политиците имат в своите ръце механизъм, с който да тероризирът или да рекетират биз­неса. Така е, за съжаление, в Бъл­гария!“, бе категоричен Валери Симеонов.