Христо Проданов: Левицата има сериозни шансове да спечели местните избори

Христо Проданов: Левицата има сериозни шансове да спечели местните избори

Огромна част от недействителните бюлетини са умишлено манипулирани, заяви социалистът

Отпадането на машин­ното гласуване, както искат от ГЕРБ, не е решение, а нап­ротив– машин­ното гласуване трябва да бъде във всяка една сек­ция.  В Европа недейс­т­вител­ните бюлетини са около 1%. В Бъл­гария са над 6%. Същев­ременно прагът за влизане на пар­тия или коалиция в НС е 4%. Ние твър­дим, че огромна част от тези недейс­т­вителни бюлетини са манипулирани умиш­лено.” Това каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария” Христо Проданов пред БГ он Еър. Той обясни, че в док­лада на ЦИК е нор­мално да бъдат описани проб­лемите при машин­ното гласуване, но няма пред­ложение за отмяната му. На аргумента, че този вид гласуване е скъпо, Проданов обясни, че то е резул­тат от къс­ните решения на ГЕРБ за наемане на тех­никата. Той добави, че по време на евровота е гласувал на машина, което като фун­к­ция е елемен­тарно. „Над милион пен­сионери си тег­лят пен­сиите от бан­комати, което е по-сложно, защото изис­ква натис­кане на повече бутони. Няма да има проб­лем и с машин­ното гласуване, ако не е саботирано нарочно. Имаше саботаж от страна на ЦИК”, каза Проданов. Той припомни, че именно Комисията е пус­нала едва 3 дни преди вота клип, който да разясни как да се гласува на машина.

Проданов инфор­мира, че в момента текат общин­ски и облас­тни кон­ферен­ции на БСП, които номинират имена на лич­ности за пред­с­тоящите мес­тни избори. Той добави, че левицата има сериозни шан­сове да спечели мес­т­ния вот в редица големи градове в Бъл­гария.

КАРЕ:

Левицата алар­мира Съвета на Европа за орязаната суб­сидия

Зам.-председателят на Народ­ното съб­рание и депутат от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крис­тиан Вигенин раз­говаря с президента на ПАСЕ Лилиан Мори Пас­кие. Тя е получила пис­мото на Кор­нелия Нинова, в което алар­мира за решението на управ­ляващите да орежат до минимум дър­жав­ната суб­сидия за пар­тиите в Бъл­гария, а това ще ги нап­рави зависими от биз­нес кръгове. Президен­тът на ПАСЕ обмисля отговор и въз­можни дейс­т­вия по проб­лема.

Пред­седателят на Групата на социалис­тите в ПАСЕ Франк Швабе, който е и единият док­лад­чик по пос­т­мониторинга за Бъл­гария, също е запоз­нат с проб­лема и в след­ващите дни ще излезе със становище.