Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителствен доклад: Киберсигурността ни е под всякаква критика

Правителствен доклад: Киберсигурността ни е под всякаква критика

Правителствен доклад: Киберсигурността ни е под всякаква критика

Увеличава се честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията у нас, предупреждава документа

Има сериозни проб­леми в кибер защитата на дър­жав­ните ведом­с­тва, предуп­реж­дава Док­лад за със­тоянието на национал­ната сигур­ност на Репуб­лика Бъл­гария през 2018 г., приет преди сед­мица от правител­с­т­вото. В документа дос­ловно се казва, че тех­ничес­ките, тех­нологич­ните и кад­ровите дефицити в дър­жав­ните инс­титуции и дружес­т­вата от значение за национал­ната сигур­ност са с траен харак­тер, а пред­п­риеманите мерки за отс­т­раняването им продъл­жават да са недос­татъчни за противодейс­т­вие на съв­ремен­ните предиз­викател­с­тва, бие тревога Епицентър.бг. Според тек­с­товете защитата на ресур­сите в кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото остава важен приоритет в рам­ките на ЕС и НАТО заради нарас­т­ващите способ­ности на чужди дър­жави и недър­жавни струк­тури, в т.ч. и терорис­тични организации, за извър­ш­ване на злонамерени посегател­с­тва. Докумен­тът предуп­реж­дава и че се наб­людава нарас­т­ване и услож­няване на кибератаките в световен план. А като основни цели са посочени “правител­с­т­вени мрежи и стратегически обекти в енер­гий­ния, тран­с­пор­т­ния, отб­ранител­ния и финан­совия сек­тор“. През миналата година пример за реализация на рис­ковете в инфор­мацион­ната сфера беше сривът на Тър­гов­с­кия регис­тър и регис­търа на юридичес­ките лица с нес­топан­ска цел, припом­нят правител­с­т­вените екс­перти. В резул­тат е блокиран дос­тъпът до важни за общес­т­вените отношения и стопан­ски оборот сис­теми, което съз­даде значително социално нап­режение. За отс­т­раняването на проб­лемите и за въз­с­тановяване на сис­темата в кратки срокове е ангажиран същес­т­вен дър­жавен ресурс, пише още в Док­лада за със­тоянието на национал­ната сигур­ност. Според документа се увеличава чес­тотата, обх­ватът и раз­нооб­разието на кибеп­рес­тъп­ленията в Бъл­гария. Злоупот­ребата с инфор­мация, придобита по дигитален път, нарушаването на нор­мал­ното фун­к­циониране на критични комуникационни и инфор­мационни сис­теми, краж­бата и пов­реж­дането на данни, фал­шивите новини, са явления с нарас­т­ващ дес­т­рук­тивен потен­циал. Изпол­з­ването на социал­ния инженеринг и срав­нително нис­кото ниво на инфор­мираност както на биз­неса, така и на граж­даните, допъл­нително повишава нивото на ман­талитет на жер­тви на бъл­гарите. Същев­ременно добре раз­витата инфор­мационна и комуникационна инф­рас­т­рук­тура на Репуб­лика Бъл­гария я прави прив­лекателна за екс­п­лоатиране от мул­тинационални организирани кибер­п­рес­тъпни групи, са още от изводите в док­лада.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...