От “Обединени патриоти“ предлагат пряк избор на кмет в населени места с над 200 жители

От “Обединени патриоти“ предлагат пряк избор на кмет в населени места с над 200 жители

Промени, внесени между двете четения на Избор­ния кодекс от “Обединени пат­риоти“, пред­виж­дат пряк избор на кмет в населени места с над 200 жители. От ДПС нас­тояват за поетапно въвеж­дане на машин­ното гласуване и машинно преб­рояване на бюлетините, съобщи БНР. Сега дейс­т­ващият правен режим пред­вижда, за да има кмет­с­тво в дадено населено място, то трябва да има над 350 жители. С пред­ложенията на ВМРО и независимия депутат Спас Пан­чев се сваля прагът на „над двеста жители“. Мотивите са, че все повече места се обез­людяват, а прекият избор на кмет ще доведе до по голяма финан­сова самос­тоятел­ност на кмет­с­т­вата и въз­мож­ност да учас­т­ват в европейски прог­рами. Подобно пред­ложение са внесли от БСП като прага, който те пред­лагат е над 150 жители. Пред­ложенията на ДПС между двете четения на избор­ния кодекс пред­виж­дат машин­ното гласуване за мес­тни и пар­ламен­тарни избори да остане като пред­лагат поетап­ното му цялос­тно въвеж­дане, машините не да се наемат, а да се закупят. Извън това, от движението пред­лагат и машинно преб­рояване на бюлетините. От ВМРО пред­лагат още за мес­т­ните избори в изпис­ването на учас­т­ниците в бюлетината да може да се включ­ват и имена на кан­дидати, а не само пар­тиите, които ги излъч­ват. Миналата сед­мица на първо четене бяха приети пред­ложенията на ГЕРБ машин­ното гласуване да отпадне за мес­тни и пар­ламен­тарни избори. Днес прав­ната комисия в Народ­ното съб­рание ще обсъди измененията на второ четене, съобщи още национал­ното радио.