Ресорът на България в ЕК бе договарян паралелно с поста на Кристалина Георгиева в МВФ

Ресорът на България в ЕК бе договарян паралелно с поста на Кристалина Георгиева в МВФ

Премиерът Бойко Борисов комен­тира ресора на бъл­гар­с­кия еврокомисар Мария Габ­риел. Той заяви, че договарянето на отговор­нос­тите на Габ­риел в след­ващата комисия е било обвър­зано с дирек­тор­с­кия пост на Крис­талина Геор­гиева в Меж­дународ­ния валутен фонд. За негатив­ните комен­тари от страна на БСП, че Бъл­гария получава маловажен ресор, премиерът каза, че лип­сата на опит и младостта на Габ­риел, на това го отдавам, а комен­тарите на нашите политически опоненти оприличи на отк­ровена злоба. Премиерът под­черта, че Бъл­гария получава ресора „Иновации и младеж“, защото са оценени традициите у нас на най-иновативни мозъци от типа на Джон Атанасов и много други. На Бъл­гария беше даден ресор, който освен че е първа точка в прог­рамата на правител­с­т­вото, е и първа точка в Европа. Да се даде бъдеще на младите хора, комен­тира Борисов. Пос­тът на Габ­риел е договарян паралелно с този, който трябва да заеме Геор­гиева като ръководител на МВФ, допълни той.

Това са едни от двете глобални инс­титуции с хиляда милиарда долара бюджет. Знаете ли как се променят правила на избора на шеф на МВФ, ако няма тази огромна под­к­репа за бъл­гар­с­кия кан­дидат, пох­вали се Борисов, цитиран от БНР. Премиерът заяви още, че при други обс­тоятел­с­тва Бъл­гария е можела да получи поста на вър­ховен пред­с­тавител на Евросъюза по вън­ш­ната политика и въп­росите на сигур­ността — т.нар. вън­шен минис­тър на съюза. За него беше номиниран испанецът Жозеп Борел. Според Борисов това е изк­лючително важен и модерен ресор с бюджет 100 млрд. евро — третото по големина перо в общия бюджет на ЕС.

Под ръковод­с­т­вото на Мария Габ­риел ще бъде прог­рамата „Хоризонт Европа“, от която се осигурява финан­сирането на кибер­сигур­ността, супер­ком­пют­рите и дигитал­ните хъбове, написа премиерът във Фейс­бук. И благодари на пред­седателя на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен, че е удър­жала думата си и ни е дала ресор, свър­зан с образование, иновации и нови тех­нологии.