БСП - Хасково откри предизборната си кампания заедно с жителите на общината

Коалиция „БСП за Бъл­гария“ в Хас­ково откри предиз­бор­ната си кам­пания за мес­т­ния вот на 27 октом­ври. Събитието се със­тоя пред художес­т­вена галерия „Форум“.

За мен е чест и отговор­ност да бъда кан­дидат за кмет на община Хас­ково, заяви кан­дидатът за кмет Коста Стоев. “Хас­ково, обичам те“ е моят девиз и това не е емоционален израз, а клетва пред граж­даните на Хас­ково”, под­черта Стоев. Той отбеляза, че ще работи за решаването на основ­ните проб­леми на общината – нис­ките доходи, лошото качес­тво на водата и водоп­ровод­ната мрежа, без­дом­ните кучета и раз­битите улици, високите мес­тни данъци и заб­равените села. Стоев под­черта, че пред­вижда съз­даване на нова Северна индус­т­риална зона между Хас­ково и Димит­ров­г­рад, включ­ване на летище Узун­джово, намаление и освобож­даване на инвес­титорите от мес­тни данъци и такси.

За съжаление у нас за политиката се говори като за битка, за борба, за бой”. Това каза в Хас­ково народ­ният пред­с­тавител и член на ИБ на БСП Крум Зар­ков. По думите му някои хора се опит­ват да ни кажат, че изборите нямат значение, че някой друг вече се е раз­б­рал кой ще е след­ващият кмет на Хас­ково. „Те грешат. Защото истината, е че зад Коста Стоев ще зас­танат не само БСП-Хасково единни, не само НС на БСП, не само ИБ и пар­ламен­тар­ната група на БСП, но и всеки свободомис­лещ граж­данин, който не се е отказал от мисълта, че род­ният му град и утре ще бъде място за живеене”, посочи Крум Зар­ков. „Приоритет за коалицията в града ще бъдат младите хора, намаляването на данъч­ната тежест за осигурени семейс­тва с три деца, увеличаване на еднок­рат­ната помощ за новородено”, под­черта Бог­дан Кирилов, член на ИБ на МО към БСП и номер 3 в лис­тата на общин­с­ките съветници.На отк­риването присъс­т­ваха още зам.-председателят на БСП Деница Златева, народ­ните пред­с­тавители Смиляна Нитова, Виолета Желева, пред­седателят на облас­т­ния съвет на БСП Емилия Мас­ларова, сим­патизанти и граж­дани.