Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Прозира популизъм и стремеж към Европа на две скорости

Експерт: Прозира популизъм и стремеж към Европа на две скорости

Експерт: Прозира популизъм и стремеж към Европа на две скорости

Директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш зам.-външен министър Любомир Кючуков пред „Фокус”

Самият факт, че това изказ­ване е нап­равено в интервю на крайно дяс­ното списание Valeurs actuelles предиз­виква редица въп­роси. Очевидно това има своя вът­реш­нополитически кон­текст. Между другото в цяла Европа се наб­людава пос­тепенно измес­т­ване на дясно-центристките пар­тии по-надясно, за да спрат изтичане на гласове към край­ната дес­ница. Самият Мак­рон се опитва да се ситуира в политичес­кия цен­тър и неговата пар­тия е част от либерал­ната група „Обнови Европа“. Това е доста изненад­ващо от негова страна. От друга страна в позициите на Мак­рон нерядко прозира сериозна популис­тка ком­понента. Това изказ­ване е по-скоро елемент от този негов политически профил. От друга страна извън вът­реш­нополитичес­кия аспект това изказ­ване се вписва в идеите на Мак­рон за Европа на цен­търа и периферията, Европа на раз­лич­ните скорости. Нещо, което той дос­татъчно активно лан­сира през цялото време, откакто зае президен­т­с­кия пост.

Бъл­гар­с­ката реак­ция е дос­татъчно естес­т­вена. Връч­ването на нота и извик­ването за обяс­нение на френ­с­кия пос­ланик в София, как­вато инфор­мация се появи, е този дип­ломатически инс­т­румен­тариум, който съот­вет­с­тва на нап­равените квалификации. В този смисъл реак­цията на бъл­гар­с­ката дър­жава е дос­татъчно адек­ватна. Би било твърде конюн­к­турно, ако това изказ­ване на френ­с­кия президент се превърне в поле за вът­реш­нополитическа и пар­тийна над­п­ревара в Бъл­гария кой по-бързо и по-остро ще го осъди.

Фран­ция беше водещата дър­жава, която блокира даването на дата за началото на преговорите за двете страни, обвър­з­вайки това решение с цялос­тно преос­мис­ляне на процеса на раз­ширяване и механизма на преговори между ЕС и страните кан­дидатки. Без­с­порно идеята за посещението на пред­седателя на ЕП Сасоли в Северна Македония и Албания е замис­лено като политически сиг­нал за под­к­репа на двете страни. Раз­бира се, това посещение има и свой своеоб­разен ком­пен­саторен харак­тер. Стремеж да се под­чер­тае, че Европа продъл­жава да под­к­репя присъединяването на двете страни и също така да се доп­ринесе за преодоляване на политичес­кото разочарование в тях. Отчитайки също така и прекия дес­табилизиращ ефект, който това решение имаше кон­к­ретно върху репуб­лика Северна Македония. Отказът да се даде дата за преговорите предиз­вика включително пред­с­рочни избори в страната.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие