Корнелия Нинова: Промяната започна, трудна е, но необратима!

Корнелия Нинова: Промяната започна, трудна е, но необратима!

Въп­реки натиска на властта, купения и кор­поратив­ния вот БСП е изпъл­нила задачата, която си е пос­тавила — да удвои кметовете и да увеличи общин­с­ките си съвет­ници. Социалис­тите ще имат общо 61 кмета, включително 4 на облас­тни градове и 2 на столични райони — при 34 кмета досега и нито един в облас­тен град или в столицата

Промяната започна, беше трудна, но вече е необ­ратима. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“. “Зат­вър­дихме тен­ден­цията в пос­лед­ните 3 години да повишаваме резул­татите си на всички избори — ГЕРБ отс­тъпи от ключови, дъл­гогодишни градове крепости и ерозира в мес­т­ната власт“, под­черта Нинова. “Поз­д­равяваме всички бъл­гари, които гласуваха и на втори тур за мес­тни избори. Благодарим на всички, които под­к­репиха кан­дидатите ни за кметове и общин­ски съвет­ници. Изразявам дъл­бока приз­нател­ност към труда и усилията на пар­тията и нашите кан­дидати. Вие работихте в нечовешки условия в тази кам­пания.

Срещу нас беше дър­жав­ната машина. МВР обс­луж­ваше властта, кор­поратив­ният вот беше огромен.

Срещу единия лев, с който раз­полагахме като суб­сидия, бяха изп­равени милионите на олигар­сите в Бъл­гария. Купените гласове изк­ривиха вота. Страхът у хората беше голям. ГЕРБ раз­вих­риха ком­п­роматна война срещу вас и вашите семейс­тва. Страхът на ГЕРБ от загубата ги накара да нап­равят най-агресивната, най-купената, най-компроматната кам­пания от години. Въп­реки това вие запазихте спокойс­т­вие и нап­равихте една позитивна и усмих­ната кам­пания. До мен най-близо стоят четиримата кметове на облас­тни цен­т­рове. Четиримата олицет­воряват цялото богат­с­тво на БСП“, каза Нинова.

Има основание Мая Манолова да иска касиране на изборите

и утре на Изпъл­нително бюро ще пос­тавя въп­роса. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­цията.

В отговор на въп­рос дали Мая Манолова има основания да иска касиране на изборите в София, Нинова раз­дели въп­роса си на политически и юридически отговор. “Юридически смятам, че право да искат касиране имат Мая и членовете на Инициатив­ния комитет, които са я издиг­нали. Политически — смятам, че има основание и утре на Изпъл­нител­ното бюро ще пос­тавя въп­роса да го решим и да дадем политическа под­к­репа на Мая за това дейс­т­вие — проверка и касиране. Оттам нататък членовете на ней­ния инициативен комитет тряба да го подадат чисто фор­мално пред Админис­т­ратив­ния съд. Такъв е редът в Бъл­гария“, обясни Нинова. Изпънихме задачата, която си пос­тавихме –

вероятно в Шумен ще поис­каме броене на бюлетините и касиране на вота

евен­туално. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, която посочи, че БСП е изпъл­нила задачата, която си е пос­тавила — да удвои кметовете и да увеличи общин­с­ките си съвет­ници. “Ние се вър­нахме в мес­т­ната власт още на първи тур“, каза Нинова и отчете, че БСП на втория зат­вър­дила позициите си на балотажите. “На първи тур 35 общини, на втори тур — печелим 26 балотажа. Общо 61 кмета, от които 4-те области“, заяви Нинова. “В Шумен раз­ликата ни е само 77 гласа“, каза още Нинова. Тя посочи, че в Шумен вероятно БСП ще иска броене на бюлетините и касиране на вота евен­туално.

В София печелим два района — “Изг­рев“ и “Младост“

, под­черта още лидерът на БСП.

Намирам президен­т­с­ката среща за изборите за закъс­няла, но крайно необ­ходима. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция във връзка с инициираната от президента Румен Радев среща за пропус­ките в избор­ното законодател­с­тво. “Ще учас­т­ваме с много кон­к­ретни пред­ложения, които сме внасяли в пар­ламента като пар­ламен­тарна група“, каза Нинова. На въп­рос как ще комен­тира исканата й оставка като лидер на БСП от страна на Борис­лав Гуцанов, Кор­нелия Нинова отговори: “Що се отнася до Борис­лав Гуцанов и искането на остав­ката ми — изг­лежда в най-тежки ситуации ще се намерят с чув­с­тво за хумор“.

Попитана дали съжалява, че БСП е издиг­нала кан­дидатурата на Манолова за кмет на София и дали се притес­нява от това, че тя може да нап­рави пар­тия, лидерът на БСП отговори: “Не съжалявам, че издиг­нахме кан­дидатурата на Мая Манолова. Резул­татите показ­ват, че тя олицет­ворява промяната в София. Ако нап­рави нова пар­тия, това е нейн избор, нека да го нап­рави. На добър път. Не се притес­нявам, че това ще е проб­лем за БСП“. Борисов да не заб­равя откъде е тръг­нал, защото той спечели пър­вия си кмет­ски ман­дат като независим кан­дидат. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­цията във връзка с думите на премиера, че е против­ник на така наречените “независими кан­дидати“. “Тук около мен поне половината са пар­тийни кан­дидати. Казах ви за силата на независимите кан­дидати. Ето го в лицето на Румен Томов — Благоев­г­рад, но все по-трудно става да се прос­ледява някаква логическа нишка в мисълта на премиера Борисов, особено, когато започва да отрича сам себе си. Припом­ням ви, че той спечели кмет на София пър­вия път като независим. Без пар­тия и без листа. Когато самият той е бил такъв, сега да отричаш тази фор­мула за учас­тие в политиката е най-малкото нелогично. Да бъда по-внимателна в оцен­ките. Не приемаме това, негова работа си е, но да не заб­равя той откъде е тръг­нал“, под­черта още Нинова. “В София Мая Манолова показа, че алтер­натива в столицата има. Раз­ликата е минимална, има огромен кор­поративен вот, купени и ром­ски гласове. Ще ги извадим отново по сек­ции и ще ги пред­с­тавим пред вас като число. Пар­тията в София удвои резул­тата си. От 7 общин­ски съвет­ници ще имаме 15 и двама районни кметове“, каза Нинова.