Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Сигнализираме европейски институции за следизборните репресии на ГЕРБ

Корнелия Нинова: Сигнализираме европейски институции за следизборните репресии на ГЕРБ

От БСП алармираха за заплахи, икономически натиск и уволнения на кандидати за кметове, общински съветници и активисти

Благодарение на нашите усилия и на буд­ните хора, вече всички знаете как протекоха изборите – купени ром­ски гласове, кор­поративен вот, изпол­з­ване на дър­жав­ната машина, натиск, страх. За съжаление тези процеси не спряха с края на избор­ния ден, реп­ресиите на властта продъл­жават и след изборите. За тях ще ви раз­каже кан­дидатът ни за кмет в Ловеч — Радина Бан­кова, пред­седател на Бъл­гар­ска асоциация на произ­водителите и износителите на облекло и тек­с­тил, в която членуват над 120 малки и средни фирми на бъл­гар­ски произ­водители“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в Народ­ното съб­рание. Тя раз­каза, че случаят в Ловеч не е един­с­т­веният случай на реп­ресия срещу кан­дидати на БСП в цялата страна. И още – че само за няколко дни зас­тъп­ници на левицата в Благоев­г­рад са получили предуп­реж­дения за увол­нение от работа, в община Дуп­ница –зас­тъп­ник, служител на ВиК, също е зап­лашен от увол­нение. В Пазар­джик – заповед за данъчна проверка на фирма на кан­дидат на БСП за общин­ски съвет­ник, а в община  Сеп­тем­ври — увол­нена дис­цип­линарно дет­ска учителка в дет­ска градина, член на БСП, на ОИК. Нинова обясни, че в пос­лед­ния случай дет­с­ката учителка в понедел­ник получава забележка, на след­ващия ден в 15.30 часа– предуп­реж­дение за увол­нение, а в 16.30 часа вече е дис­цип­линарно увол­нена, без право на обжал­ване и адвокат – по думите на Нинова това е само защото е отказала да под­писва документи с невярно съдър­жание. Тя посочи още, че в община Пер­ник свекър­вата на кан­дидат на левицата за общин­ски съвет­ник е увол­нена от кмет­с­т­вото в с. Клад­ница.

Обръщам се към всички хора, които се чув­с­т­ват зас­т­рашени след изборите от реп­ресии на управ­ляващите спрямо тях — само заради раз­лич­ното им мнение  – моля, всеки сиг­нал подайте при нас. Ще ви защитим с всички сред­с­тва – юридически и политически. Няма да ви оставим сами. Обръщам се към дър­жав­ните служители,  някои от тях споделиха, че ги изп­ращат на измис­лени проверки, за които няма  основание — не изпъл­нявайте такива заповеди. Нак­рая ще си измият ръцете с вас. Ще защитим всички. Днес сиг­нализираме всички европейски пос­ланици в Бъл­гария за начина на провеж­дане на изборите и за реп­ресиите след тях. Изп­ращаме писма към европейс­ките инс­титуции, Съвета на Европа и ОССЕ и внасяме въп­роси към минис­три – тук, в пар­ламен­тар­ния кон­т­рол, за всеки отделен случай. Това не може да продъл­жава повече“, категорична бе Нинова. Тя призова всички, които искат свободно изразяване на волята, демок­ратичен изборен процес и правила в дър­жава — да се обединят и да се противопос­тавят на този модел – и  след изборите.

Радина Бан­кова: Нямам данъчни задъл­жения. Върху мен се упраж­нява натиск

За мое огромно съжаление, във втор­ник по обяд бях уведомена, че имам огромни задъл­жения към НАП за осигуровки, данъци, касаещи моето служители и работ­ници. Паралелно с това – осъщес­т­вен запор на бан­ковите сметки на фир­мата.  По време на цялата кам­пания аз се пос­тарах тя да бъде позитивна, чес­тна, отк­рита. Кам­пания, през която не отп­равих нападки към никого и не влязох в спорове с никого“. Това заяви кан­дидатът за кмет на Ловеч от левицата Радина Бан­кова. Тя отбеляза, че няма данъчни задъл­жения — ней­ната фирма е износител и обик­новено ситуацията, в която се намира по отношение на приход­ния орган е, че въз­с­тановява ДДС и няма как да дължи големи суми. „Голямо разочарование за мен е факта, че изпъл­нително дело е образувано на основание на удос­товерение, издадено от НАП, съдър­жащо неверни данни“, раз­каза Бан­кова.

Иск­рено се надявам час­т­ният съдебен изпъл­нител и органите на НАП този път да издадат удос­товерение с фак­тичес­кото със­тояние и по най-бърз начин моето сложно биз­нес положение да се раз­реши – когато са запорирани смет­ките на една фирма, тя не може да оперира, не може да плаща зап­лати и данъци. Надявам се да не се стигне до там и го вяр­вам. Работим чес­тно и отговорно с хората, за да се чув­с­т­ват сигурни“, каза още Бан­кова.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...