Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Касирането на изборите в Шумен ще върне доверието на хората

Касирането на изборите в Шумен ще върне доверието на хората

Касирането на изборите в Шумен ще върне доверието на хората

Големият брой невалидни бюлетини при ниска избирателна актив­ност са част от нещата, нап­равили най-голямо впечат­ление от проведените мес­тни избори на депутата от ПГБСП за Бъл­гария“ Иван Иванов.  “Имам чув­с­т­вото, че с всеки изминал избор броят на невалид­ните бюлетини се увеличава. Отново въз­никна хаос в мероп­риятията около избор­ния ден. Всички тези смущения пораж­дат недовол­с­тво сред граж­даните“, сподели той пред радио “Фокус“.

Депутатът анализира  изборите в Шумен и установените аномалии там: “Още в избор­ния ден подадохме сиг­нали, свър­зани с нарушения в избор­ния процес в Шумен, кон­к­ретно за купуване на гласове. В тъм­ната част на деня стана факт едно интен­зивно гласуване в сек­циите с предимно ром­ско население. Подадохме своите сиг­нали, но за съжаление органите на реда се отнесоха доста пренеб­режително“. Според Иванов в някои сек­ции са били издавани протоколи без нанесени резул­тати, които впос­лед­с­т­вие са били нанасяни пред или в Общин­с­ката избирателна комисия, както и протоколи, които не са били раз­писани от всички членове на сек­цион­ната комисия. “Считаме, че има сериозно изк­ривяване на резул­тата. Желанието на  граж­даните на Община Шумен бе да има промяна, но тя им беше отк­рад­ната. Надяваме се Апелатив­ният съд в Шумен да раз­г­леда нашата жалба и да пос­танови прег­леж­дане на резул­татите в тези сек­ции, където има фрапиращи раз­минавания между дейс­т­вително случилото се и това, което е отразено в протоколите“, каза още той и добави, че ръч­ното преб­рояване на бюлетините в никакъв случай няма да зат­рудни работата на общината.

Иван Иванов очаква от едно евен­туално касиране на изборите в Шумен и София промяна на резул­тата в полза на този, който е бил ощетен и поясни: “Ние гоним и една по-сериозна цел — да вър­нем доверието на граж­даните в избирател­ния процес и политичес­ката сис­тема. Всичко това, което комен­тираме в момента, е в резул­тат на едно дъл­гогодишно изк­ривяване на дейс­т­вител­ността, целящо да отб­лъсне хората от политичес­кия процес. Едно въз­с­тановяване на справед­ливостта би вдъх­нало надежда и доверие в избирателите“.

БСП сериозно се зав­ръща в мес­т­ната власт. В срав­нение с резул­татите от 2015 г. имаме четири облас­тни града и увеличен брой кметове и общин­ски съвет­ници. БСП въз­в­ръща загубените позиции през пос­лед­ните години и се очер­тава като един­с­т­вената алтер­натива на управ­ляващите“, комен­тира още избор­ните резул­тати Иван Иванов.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...