Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството ще се бори с изменението на климата

Правителството ще се бори с изменението на климата

Правителството ще се бори с изменението на климата

Правител­с­т­вото прие проект на Закон за изменение и допъл­нение на Закона за ограничаване изменението на климата. Въвеж­дат се изменения в процедурата и начина на определяне на без­п­лат­ните квоти за операторите на инс­талации в Схемата за тър­говия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС). Край­ната цел на ЕС по отношение на СТЕ е намаление с 43% до 2030 г. в срав­нение с 2005 г. Дава се въз­мож­ност на дос­тав­чиците на течни горива и енер­гия за тран­с­порта да изпъл­нят задъл­женията си със спес­тявания на емисии нагоре по веригата, реализирани от пред­ходни проекти. С новите тек­с­тове се намалява и админис­т­ратив­ната тежест и се пос­тигат финан­сови облек­чения за операторите, които отделят под 2500 тона еквивалент на въг­лероден диок­сид годишно, като им е предос­тавена въз­мож­ност да бъдат изк­лючени от обх­вата на СТЕ на ЕС. Потен­циал­ните инс­талации, които могат да се въз­пол­з­ват от тази дерогация, са в областта на произ­вод­с­т­вото на керамични продукти, енер­гия за произ­вод­с­т­вени нужди, металур­гия, дър­водобив и дър­воп­реработ­ване. С проекта се тран­с­понира Дирек­тива (ЕС) 2018/410 на Европейс­кия пар­ламент и на Съвета на ЕС от 14 март 2018 г. за изменение на Дирек­тива 2003/87/ЕО с цел засил­ване на раз­ходоефек­тив­ните намаления на емисии и на нис­ковъг­лерод­ните инвес­тиции.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...