Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

С мотива, че екс­пер­тите и специалис­тите, работещи в социал­ната сфера са с най-ниските зап­лати в пуб­лич­ния и общес­т­вен сек­тор, и че в още по-незавидно положение са останалите социални работ­ници, които работят по предос­тавяне на социални услуги по общини, БСП пред­ложи увеличение на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика с 5 млн. лв. Друга част от мотивите са, че нис­кото зап­лащане дейс­тва демотивиращо за работещите в социал­ната сфера. Всичко това прави професията неат­рак­тивна и води до текучес­тво, а това води до невъз­мож­ност да се повишава качес­т­вото на социал­ните услуги и удов­лет­вореността на хората, които ги предос­тавят и пол­з­ват. Според левицата затова е необ­ходим ръст на раз­ходите за пер­сонал в социал­ната сфера като инс­т­румент за мотивация на работещи в нея, комен­тира инфор­мацион­ния сайт на БСП. Случва се нещо, което рядко виж­даме в пленарна зала, откакто сме заедно. Аз искам да поз­д­равя управ­ляващите от ГЕРБ и ОП за това, че проявиха разум и под­к­репят пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“. Това е пър­вото пред­ложение на левицата, което под­к­репяте в този бюджет. Дано да има и други. Това е пред­ложение, което зас­лужава съг­ласие, тези хора зас­лужават съг­ласие, комен­тира Кор­нелия Нинова.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...