Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов в Давос: Трябва да покажем, че на Балканите сме пораснали

Борисов в Давос: Трябва да покажем, че на Балканите сме пораснали

Борисов в Давос: Трябва да покажем, че на Балканите сме пораснали

Трябва да покажем, че на Бал­каните сме порас­нали. Бъдещето на страните от Запад­ните Бал­кани минава през европейс­ката им интег­рация, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с премиера на Хър­ватия Анд­рей Плен­кович и с президента на Косово Хашим Тачи. Тримата раз­говаряха след провеж­дането на панела, пос­ветен на диалога за дип­ломацията на Запад­ните Бал­кани в рам­ките на годиш­ната среща на Светов­ния икономически форум в Давос, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Борисов акцен­тира върху цен­нос­тите, които обединяват както дър­жавите членки на ЕС, така и страните, които се стремят към присъединяване в европейс­кото семейс­тво. Във фокуса на раз­говора между Борисов, Плен­кович и Тачи бе също значението и ролята на НАТО за сигур­ността в региона, комен­тира Епицентър.бг.

Премиерът Борисов привет­с­тва решението на Хър­ват­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС да продължи да пос­тавя високо в днев­ния ред на Европа европейс­ката пер­с­пек­тива на Запад­ните Бал­кани и планираната през май Среща на върха ЕС-Западни Бал­кани в Заг­реб. Борисов раз­говаря и с минис­търа на вън­ш­ните работи на Репуб­лика Северна Македония Никола Димит­ров, като обсъдиха съв­мес­т­ното пред­с­тоящо пред­седател­с­тво на „Бер­лин­с­кия процес“ през 2020 г. Акцент в раз­говора им беше и положител­ното раз­витие на двус­т­ран­ните отношения след сключ­ването на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво.

Премиерът Борисов изрази очак­ване, че работата на съв­мес­т­ната мул­тидис­цип­линарна комисия между двете дър­жави ще продължи в кон­с­т­рук­тивен дух и няма да бъде пов­лияно от политичес­ката конюн­к­тура и нап­рег­ната предиз­борна обс­тановка в запад­ната ни съседка. В рам­ките на срещата министър-председателят Бойко Борисов още вед­нъж пот­върди под­к­репата на Бъл­гария за започ­ване на преговори за присъединяване към ЕС на Репуб­лика Северна Македония. Премиерът се срещна и със словен­с­кия премиер Марян Шарец. Двамата обсъдиха теми от европейс­кия дневен ред. Тема на раз­говора им беше също диалогът в рам­ките на Процеса на сът­руд­ничес­тво в Югоиз­точна Европа (ПСЮИЕ), който е основна политическа рамка на регионал­ното сът­руд­ничес­тво и важна регионална плат­форма за европейс­ката и евроат­лан­тичес­ката интег­рация на страните от Запад­ните Бал­кани. Във фокуса на раз­говора с пред­седателя на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен им бяха водещите теми от днев­ния ред на форума, свър­зани с опаз­ването на природата, проз­рач­ността на биз­неса, бъдещето на труда и геополитически въп­роси, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Бъл­гар­с­кият премиер изтъкна, че прев­ръщането на ЕС до 2050 г. в пър­вия в света неут­рален по отношение на климата блок е голямо предиз­викател­с­тво, но също така и чудесна въз­мож­ност. В тази връзка двамата обсъдиха значимостта и ролята на новата стратегия на ЕК, извес­тна като Европейски зелен пакт, за който се пред­вижда финан­сиране от около 1 трилион евро през след­ващото десетилетие. Пак­тът дава въз­мож­ност така да се промени начинът ни на живот, че граж­даните да живеят по-здравословно, а пред­п­риятията да станат още по-модерни и кон­курен­тос­пособни.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...