Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев разпореди „Боклук гейт” да мине под специален надзор

Иван Гешев разпореди „Боклук гейт” да мине под специален надзор

Иван Гешев разпореди „Боклук гейт” да мине под специален надзор

В указанията на държавното обвинение се допуска при необходимост да се иска съдействие и от италианските съдебни власти

Глав­ният прокурор Иван Гешев е раз­поредил на апелатив­ните прокуратури в София, Плов­див, Варна, Бур­гас и Велико Тър­ново да вземат на специален над­зор образуваните досъдебни произ­вод­с­тва за прес­тъп­ления, свър­зани с управ­лението на отпадъци не по установения ред и пренасянето им през границите на страната съг­ласно изис­к­ванията на Закона за управ­ление на отпадъците и Закона за окол­ната среда и водите, съобщи Дир.бг.

Глав­ният прокурор е указал на админис­т­ратив­ните ръководители на апелатив­ните прокуратури да вземат на специален над­зор и всички досъдебни произ­вод­с­тва образувани по данни на МВР и ДАНС, съб­рани в хода на извър­ш­ваната от тях съв­мес­тна проверка. От прокуратурата припом­нят, че на 6 януари 2020 г. по раз­пореж­дане на глав­ния прокурор беше въз­ложено на МВР и на ДАНС съв­мес­тна проверка за спаз­ване изис­к­ванията на Закона за управ­ление на отпадъците и Закона за окол­ната среда и водите. В указанията на дър­жав­ното обвинение се допуска при необ­ходимост да се иска съдейс­т­вие от чуж­дите съдебни власти и по-конкретно от тези в Италия. Във връзка с това наб­людаващите прокурори ще трябва да дейс­т­ват, съг­ласно меж­дународ­ното правно сът­руд­ничес­тво — изп­ращане на европейска заповед за арест, чрез Национал­ното бюро в Евро­джъст. Прокуратурата в Бур­гас съобщи преди дни, че италиан­с­ката фирма — изп­ращач на отпадъците, намерени в кон­тей­нери на прис­танищата в Бур­гас и Варна, е “Ден­тиче Пан­талеоне“, а получателят е фир­мата “Блацион“ ООД. Обвинението раз­к­рило раз­минаване между дек­ларираното и налич­ното съдър­жание. По документи съдър­жанието на кон­тей­нерите е плас­т­маса и каучук, в тях обаче били намерени тек­с­тил, хар­тия и метал. Бок­лукът бил пред­наз­начен за завод в Плевен. При мащабна полицейска акция в Плевен на 2 януари бяха отк­рити големи количес­тва бок­лук от Италия. Отпадъците били в раз­п­ръс­нато със­тояние в двора на бивш завод, където няма ток и вода, нито машини за преработка на отпадъци. Премиерът Бойко Борисов по-късно комен­тира, че “поне на още седем места в момента се под­гот­вят акции“. Акцията в Плевен дойде след операцията по раз­к­риване на нелегални сметища в Италия, наречена “Чет­вър­тото копие“, която прик­лючи на 6 декем­ври 2019 г. с двадесет ареста, осъщес­т­вени от прокуратурата на Ламеция и Катан­д­заро.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...