Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Проблемът с водата е системен и национален

Корнелия Нинова: Проблемът с водата е системен и национален

Корнелия Нинова: Проблемът с водата е системен и национален

Социалистите ще се консултират с инженерите, градили язовирите на България

Вотът на недоверие не засяга само темата с водата. Проб­лемът с водата е сис­темен и национален — има го в Шумен, Сливен, Тър­говище, Ловеч, Ботев­г­рад. В Пер­ник проб­лемът е най-остър, но не бива да се със­редоточаваме само там. Проб­лемът е национален и се дължи на крайно неком­петен­т­ното управ­ление на целия сек­тор”. Това заяви пред­сeдателят на БСП Кор­нелия Нинова пред Нова ТВ

“Уважавам казаното вчера от Йор­данка Фан­дъкова, а именно — една криза не може да се потушава с потен­циална нова криза. Трябва да бъдем съп­ричас­тни с как­вото можем, но без да има риск за София“, смята Нинова.

“Решението за ВиК хол­динга е взето в кризисна ситуация, панически. Задава повече въп­роси, откол­кото дава отговори. Нап­ример — този хол­динг няма да обх­ване цялата сис­тема, ще обх­ване 5060% — там, където има дър­жавно учас­тие. В национален мащаб проб­лемът не се решава така — големи ВиК дружес­тва остават извън него, така пак ще има раз­личия”, под­черта пред­седателят на левицата. Тя комен­тира още, че не става ясно какви изчис­ления аргумен­тират тази сума от един милиард, който се отпуска.

Няма екс­пер­тиза за какво точно ще отиде този един милиард. Тези пари ги няма в бюджета. Откъде ще дой­дат? Ще правят ли нов бюджет? Актуализация? Ще влиза ли в пар­ламента?”, попита Нинова. Тя обърна внимание, че няма нито дума по тези въп­роси от страна на управ­ляващите. Тя припомни, че подобно „упраж­нение” са нап­равили с язовирите преди година и половина. Тогава са били отпус­нати 500 милиона извън бюджета с решение на МС. „След две години,резултатът е такъв — 400 язовира са в предаварийно със­тояние, а 113 са с неиз­вес­тна соб­с­т­веност. Къде са 500-те милиона?”, попита още Кор­нелия Нинова.

 

“Без нито един документ, без нито едно изчис­ление, решават да се прех­върли вода от един язовир в друг”, под­черта пред­седателят на БСП и добави, че от левицата са поканили на „Позитано” всички големи авторитети, хид­роин­женери, енер­гийни специалисти, строили всички тези съоръжения на времето. „Те знаят за какъв обем са го строили, за какъв капацитет, къде може да има връзки и къде — не, какво да се избегне и къде може да има опас­ности. Това  всичко ще обсъдим утре”, обяви тя. Нинова бе категорична, че политиците трябва да стъпят на екс­пер­тиза и отбеляза, че от вчера са въз­ник­нали съм­нения дали стената на Бели Искър ще издържи. По мнение на левицата първо трябва да се ремон­тира стената и този, който не го е нап­равил през пос­лед­ните 5 години, да си понесе отговор­ността. „Ами пред­с­тавете си, че нещо стане със стената? Не искаме да излагаме на риск граж­даните на София”, заяви тя. По думите й една криза не може да се гаси с потен­циална нова криза и е необ­ходимо първо да се гаран­тира лип­сата на опас­ности и след това да се дейс­тва стъпка по стъпка, за да се осигури вода на Перник.Нинова комен­тира още, че по мнението й политиците не са тези, които следва да дават екс­пер­тно мнение: „Нашата работа e политическа. Добри закони, силен кон­т­рол, добро управ­ление на сек­тора“.

“Традиционно ГЕРБ бягат от отговор­ност 10 години. В период, в който са дър­жали цялата власт — изпъл­нителна, законодателна, облас­тни управители, шефове на ВиК, по-голямата част от кметовете — да прех­вър­ляш вина на минало управ­ление е несериозно и е опит да избягаш от отговор­ност. Това вече не върви. Кой от миналото ти е виновен, че вчера беше отк­рит бок­лук в Бур­гас, Варна, Плевен, Кос­тин­б­род? Кой отп­реди 10 години ти е виновен, че минис­търът на финан­сите е под­писал писмо за внасяне на 735 хиляди тона бок­лук от трети страни, от Африка? Тези бок­луци са минали през мит­ница — кой е виновен за това? А кой е виновен за увеличението на водата три пъти за пос­лед­ните 10 години?”, попита Нинова и акцен­тира, че управ­ляващите са увеличили 300% цената на водата, взели са парите на хората, а в резул­тат — само 1% от мрежата е под­новен. „Средно 60% от водата се губи, за 10 години не са нап­равили нищо, но пак им е виновен някой от миналото. Сега опират в спасител­ното си решение, на съоръжения, строени в миналото. Сега тър­сят спасение в строител­с­т­вото от онова “лошо минало“, заяви още пред­седателят на БСП.

Най-странна е позицията на пат­риотите, защото това е уникален пат­риотизъм. Пат­риотизъм, при който продаваш бъл­гар­ско граж­дан­с­тво с фал­шиви пас­порти, е антипат­риотизъм. Пат­риотизъм, в който стигаш дотам да тровиш соб­с­т­вения си народ, е антипат­риотизъм. Да го изт­рият това „пат­риоти” от заг­лавието си”, комен­тира Нинова.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...