Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Общественици: Държавата се разпада, властта е неадекватна, България има нужда от спасение!

Общественици: Държавата се разпада, властта е неадекватна, България има нужда от спасение!

Общественици: Държавата се разпада, властта е неадекватна, България има нужда от спасение!

Настояваме за дългосрочна стратегия за развитие на страната, пишат от Движение „Единение”

Дър­жавата се раз­пада, нацията е сред най-бързо изчез­ващите в света, доходите са унизителни, икономиката е инер­ционна и зависима, а дър­жав­ният бюджет – зле събиран и още по-зле раз­ход­ван.

Управ­лението е превър­нато в политическо праз­нос­ловие, самох­вал­с­тво, дори с отк­ровени лъжи и снимки с чуж­дес­т­ранни лидери, които все по-очевидно и активно се въз­пол­з­ват от без­волевото бъл­гар­ско правител­с­тво…

Не можем – и нямаме време и право – повече да тър­пим драматич­ната неадек­ват­ност и без­помощ­ност на политичес­кото управ­ление.

Сегаш­ната бъл­гар­ска демок­рация не пред­лага решения – изборите, все по-манипулирани, не водят до никаква промяна.

Затова обявяваме, че преминаваме към поредица от активни дейс­т­вия за спасяване на Бъл­гария.

Това се казва в Обръщение на сдружение “ЕДИНЕНИЕ“ с пред­седател академик Стефан Воденичаров, раз­п­рос­т­ранено до медиите днес.

ЕДИНЕНИЕ“ обединява учени, биз­нес­мени, общес­т­веници и интелек­туалци

, както и 32 граж­дан­ски организации. Сред по-известните имена на учредителите му са: акад. Георги Мар­ков, акад. Антон Дон­чев, акад. Юлиан Ревал­ски, член-кор. на БАН Иван Гранит­ски, професорите Любен Тотев и Михаил Недел­чев, биз­нес­мените Радос­вет Радев и Красимир Дачев, основателят на КТ “Под­к­репа“ Кон­с­тан­тин Трен­чев и др.

Те нас­тояват за изработ­ване на дъл­гос­рочна стратегия за раз­витие на Бъл­гария, която според тях, трябва да съдържа дъл­гос­рочни мерки за спиране на демог­раф­с­ката криза, стимулиране на въз­питанието на децата, качес­т­вено образование, грижи за бъл­гар­с­ката наука и кул­тура, борба с бед­ността чрез премах­ване на бюрок­ратич­ните спънки и под­к­репа за стопан­с­ката инициатива, дос­татъчно сред­с­тва за ефек­тив­ната дей­ност на органите на сигур­ността и армията, независима от политиците съдебна сис­тема, дос­тойна и съоб­разена с бъл­гар­с­ките национални интереси вън­шна политика.

В стратегията трябва да се пред­види и въвеж­дане на кон­с­титуционно изис­к­ване

важ­ните за страната закони и решения да се приемат с квалифицирано мнозин­с­тво

от народ­ните пред­с­тавители, законово ограничаване на прес­тоя във властта на всички нива за не повече от два пълни ман­дата, качес­т­вено и дос­тъпно здравеопаз­ване.

Ето пъл­ният текст на Обръщението:

Скъпи съотечес­т­веници,

Съд­бата на Отечес­т­вото е съдба – и отговор­ност – на всеки от нас!

А Отечес­т­вото е в дъл­бока криза – не от вчера и не в една област. Дър­жавата се раз­пада, нацията е сред най-бързо изчез­ващите в света, доходите са унизителни, икономиката е инер­ционна и зависима, а дър­жав­ният бюджет – зле събиран и още по-зле раз­ход­ван.

Няма нито една област, която да се раз­вива добре, а в повечето кризата е дъл­бока и трайна. Няма нито една реформа – в нито една област, с нито един видим резул­тат.

Има отделни успехи, но нито една значима положителна тен­ден­ция! В нито една сфера. И множес­тво рушителни…

Управ­лението е превър­нато в политическо праз­нос­ловие, самох­вал­с­тво, дори с отк­ровени лъжи и снимки с чуж­дес­т­ранни лидери, които все по-очевидно и активно се въз­пол­з­ват от без­волевото бъл­гар­ско правител­с­тво…

Нация, който за 30 години е загубила 30 % от населението си

, а други 15 % живеят извън територията ù, а повечето останали в Родината са съписан от тревоги и лишени от идеали и надежди, е загиваща нация.

Дър­жава, в която с капачки се купуват кувьози за новородените и с есемеси – дефиб­рилатори за бол­ниците, е дър­жава без управ­ление.

Дър­жава, в която пар­ламен­тът се пол­зва с 8 % доверие, а съдът – с 12 %, е територия без управ­ление.

Дър­жава, в която 30 % от гласовете на избори са невалидни, не е демок­ратична дър­жава.

И дър­жава, 70 % от живеещите в която смятат положението си за „лошо” или „недобро”, 30 % от работещите /!/ и 67 % от пен­сионерите получават доходи под социал­ния минимум не е социална дър­жава.

Дър­жава с такива рав­нища на управ­лен­ски произ­вол и всеобща коруп­ция

не е правова дър­жава.

Дър­жава с всички тези недъзи не е европейска дър­жава.

Фак­тите са ясни, изводът също: Бъл­гария е без управ­ление, Бъл­гария се руши, бъл­гар­с­ката нация загива!

Не можем – и нямаме време и право – повече да тър­пим­д­раматич­ната неадек­ват­ност и без­помощ­ност на политичес­кото управ­ление.

Сегаш­ната бъл­гар­ска демок­рация не пред­лага решения – изборите, все по-манипулирани, не водят до никаква промяна.

Но древ­ното ни Отечес­тво все още има едно огромно богат­с­тво: народ с изк­лючителни и несъм­нени качес­тва. Народ с висок интелект, с изобилие от таланти, с научен и природен потен­циал. Народ с минало, което ни задъл­жава да се дър­жим като народ с бъдеще.

Но

бъдеще имат само народите, които не тър­пят безоб­разията, лъжата, краж­бата, управ­лен­с­ката без­помощ­ност. Народите, които реагират!

Години наред Инициатива „Единение” раз­работ­ваше анализи какво да се нап­рави във всеки отрасъл. Пред­лагаше готови и работещи решения на политичес­ките пар­тии и на дър­жав­ните инс­титуции. Но те не желаят да работят за Отечес­т­вото – вцепенени от личен интерес и неком­петен­т­ност…

Затова обявяваме, че преминаваме към поредица от активни дейс­т­вия за спасяване на Бъл­гария.

Историчес­ката памет ни задъл­жава, национал­ната съвест ни овлас­тява да вземем съд­бата на Отечес­т­вото в ръцете си!”.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...