Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП определи правилата за избиране на комисии и образуване на секции за прекия лидерски вот

БСП определи правилата за избиране на комисии и образуване на секции за прекия лидерски вот

БСП определи правилата за избиране на комисии и образуване на секции за прекия лидерски вот

Не по-късно от 20 март Общин­с­ките и район­ните съвети на БСП на свои заседания трябва да изберат Общин­ска (Районна) комисия за провеж­дане на избора за пред­седател на БСП в със­тав от 7 членове. Не по-късно от 5 април трябва да бъдат изб­рани сек­ционни избирателни комисии. Това реши ЦКПИ на редов­ното си заседание. В със­тава на комисиите могат да бъдат членове на пар­тията с опит в провеж­дането на избори, членуващи в ОПО в съот­вет­ната община.

Решенията и протоколите на комисиите се под­пис­ват от пред­седателя и  сек­ретаря, с изк­лючения на протокола с избор­ните резул­тати, под който слагат под­пис всички членове на ОКПИ, РКПИ и СИК. Членовете на ЦКПИ приеха и задъл­женията на СИК. Членовете й осигуряват свободно и спокойно протичане на гласуването, преб­рояват гласовете и попъл­ват протокола с резул­татите от гласуването,  предават протокола и бюлетините на ОКПИ (РКПИ), раз­г­леж­дат жал­бите и сиг­налите за нарушения. От своя страна, в избор­ния ден ЦКПИ се произ­нася  с решение  от един час от пос­тъп­ването на жалба или сиг­нал и преди края на избор­ния ден.

Членовете на ЦКПИ рег­ламен­тираха условията и реда за образуване на избирателни сек­ции.  Те могат да бъдат стационарни, мобилни и под­вижни. Пър­вите имат пос­тоянно мес­тонахож­дение и адрес.

Мобил­ните имат повече от едно мес­тонахож­дение и адрес. Членовете на СИК от тези сек­ции посещават определените за гласуване места по определен график, оповес­тен на всички избиратели в мобил­ната избирателна сек­ция. Броят на стационар­ните и мобил­ните СИК се определя с решение на общин­с­кия или район­ния съвет.

 

Под­виж­ните СИК имат основно мес­тонахож­дение и адрес, членовете й обхож­дат трудно под­вижни избиратели и избиратели от отдалечени населени места, които нямат тран­с­пор­тна връзка до стационар­ната сек­ция или друг начин за прид­виж­ване. Не се допуска избирателни сек­ции да се раз­к­риват в час­тни домове.

Членовете на комисията утвър­диха вида на кутията за гласуване, както и пър­вия разяс­нителен клип за прекия избор на пред­седател на БСП.

Всички решения на ЦКПИ и инфор­мация за дей­ността на комисията могат да бъдат видяни на интер­нет страницата на БСП (www.bsp.bg) в категория „Пряк избор на пред­седател”. Освен това, решенията на комисията ще бъдат изп­ращани до облас­т­ните и общин­ски съвети на БСП. Официален мейл на ЦКПИ: .

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...