Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Студенти от защитени специалности ще учат без такса

Студенти от защитени специалности ще учат без такса

Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев пред­лага в пос­танов­ление на МС да бъде приет Списък на професионал­ните нап­рав­ления и защитените специал­ности с най-висок очак­ван бъдещ недос­тиг на пазара на труда, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобож­давани от такси за обучение. Това съоб­щава МОН на сайта си. Образовател­ният минис­тър инфор­мира, че пред­ложеният списък на приоритет­ните професионални нап­рав­ления и защитени специал­ности към проекта на пос­танов­ление е изгот­вен съоб­разно недос­тига на специалисти на пазара на труда към нас­тоящия момент. Освобож­даването от зап­лащане на такси за обучение ще доп­ринесе за пос­тигане на целта — необ­ходимост от под­готовка на високок­валифицирани специалисти за целите на икономичес­кото и общес­т­веното раз­витие на страната. Необ­ходимите сред­с­тва за прилагането на пред­ложената мярка за пър­вия семес­тър на учеб­ната 2020/2021 година, в раз­мер на 1,3 млн. лв., ще бъдат за сметка на раз­четените за целта сред­с­тва в бюджета на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката за 2020 г.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...