Студенти от защитени специалности ще учат без такса

Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев пред­лага в пос­танов­ление на МС да бъде приет Списък на професионал­ните нап­рав­ления и защитените специал­ности с най-висок очак­ван бъдещ недос­тиг на пазара на труда, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобож­давани от такси за обучение. Това съоб­щава МОН на сайта си. Образовател­ният минис­тър инфор­мира, че пред­ложеният списък на приоритет­ните професионални нап­рав­ления и защитени специал­ности към проекта на пос­танов­ление е изгот­вен съоб­разно недос­тига на специалисти на пазара на труда към нас­тоящия момент. Освобож­даването от зап­лащане на такси за обучение ще доп­ринесе за пос­тигане на целта — необ­ходимост от под­готовка на високок­валифицирани специалисти за целите на икономичес­кото и общес­т­веното раз­витие на страната. Необ­ходимите сред­с­тва за прилагането на пред­ложената мярка за пър­вия семес­тър на учеб­ната 2020/2021 година, в раз­мер на 1,3 млн. лв., ще бъдат за сметка на раз­четените за целта сред­с­тва в бюджета на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката за 2020 г.