Отварят танцови зали, театри и опери за работа на закрито

Отварят танцови зали, театри и опери за работа на закрито

Около 2 милиона души в България използват танците в различните жанрове за разтоварване

Тан­цовите зали, теат­рите и оперите вече могат да работят и на зак­рито, стана ясно след среща на пред­с­тавители на тан­цовите съюзи и Съюза на артис­тите с минис­т­рите на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и на кул­турата Боил Банов, съобщи БНТ. Врати отварят всички зали, физ­кул­турни салони, час­тни и дър­жавни репетиционни, читалищни сцени и дет­ски школи. При фун­к­ционирането им трябва да бъдат спаз­вани стрик­тно всичко противоепидемични изис­к­вания. В тан­цовите зали могат да се събират не повече от 20 души на раз­с­тояние 4 метра един от друг. Готови сме да спаз­ваме всички мерки, които ни бъдат пред­писани. Трябва да мис­лим и за психичес­кото здраве, заяви Джей­лян Демирев, ръководител на фол­к­лорен клуб „Север­няците” и член на УС на Асоциацията на хореог­рафите у нас. Около 2 милиона души в Бъл­гария изпол­з­ват тан­ците в раз­лич­ните жан­рове за раз­товар­ване. А това най-вече помага като цяло за нацията, под­черта Демирев. На срещата присъс­тва и пред­седателят на Съюза на артис­тите в Бъл­гария Христо Мутаф­чиев, който обяви, че се увеличава процен­тът на присъс­т­вие в теат­рал­ните зали на отк­рито на 50%, а на зак­рито – на 30%. Абсурд е да не ни поз­воляват да вкар­ваме пуб­лика. Надяваме се на мяр­ката до 30% капацитет. Всички отк­рити прос­т­ран­с­тва ще бъдат до 50% капацитет, а в зак­ритите до 30%, това са временни мерки. Става дума за читалищ­ните и за теат­рал­ните сцени. Въп­рос на планировка е кога ще отвори всеки театър, обясни пред­седателят на Съюза на артис­тите в Бъл­гария Христо Мутаф­чиев пред Канал 3.

Ако за пуб­ликата могат да се вземат мерки – 2 м дис­тан­ция при влизане, през стол, през ред, с пред­пазни сред­с­тва, не можем да кажем как ще опазим колегите си на сцената. Актьорите ще под­пис­ват дек­ларации, че излизат на сцената на своя отговор­ност. Те са най-незащитени. Трябва да има лична отговор­ност за всеки от тях, получих гаран­ция, че ако някои се страхуват за здравето си и не желаят да излязат на сцената, няма да тър­пят сан­к­ции от работодателите си. Голяма част от теат­рите вече планират спек­такли на отк­рито, допълни той.