ЦИК изготви пътна карта за дистанционно електронно гласуване

ЦИК изготви пътна карта за дистанционно електронно гласуване

Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) вече е готова с пътна карта за дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване. Тя е за период от 2020 до 2023 г. и в нея са раз­писани основ­ните стъпки, които ЦИК ще пред­п­риеме, заяви пред БНР говорителят на Комисията Алек­сан­дър Анд­реев. В път­ната карта са раз­писани основ­ните стъпки, които ЦИК ще следва да пред­п­риеме, за да може осъщес­тви екс­перимен­тал­ното дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване, уточни той. С параг­раф 154 от преход­ните и изк­лючител­ните раз­поредби на Избор­ния кодекс беше въведено дис­тан­цион­ното елек­т­ронно гласуване, припомни говорителят на ЦИК. Тази уредба беше променена, за да може поетапно да бъдат извър­шени необ­ходимите дейс­т­вия, тъй като то е свър­зано с осигуряването и на елек­т­рон­ната иден­тификация и автен­тикацията на избирателя при гласуването. Екс­перимен­тал­ното дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване трябва да бъде проведено в три избора, включително и в час­тични избори.

Въз основа на тези избори и резул­татите от тях ЦИК ще следва да изработи анализ, с който да установи какви са предиз­викател­с­т­вата пред елек­т­рон­ното дис­тан­ционно гласуване и в тази връзка вече и да прецени законодателят дали то да бъде въведено в изборите. Като пър­воначал­ният етап – това е изработ­ването и одоб­ряването вече на тех­ничес­кото задание, тъй като може би знаете ЦИК е пар­т­ньор на Дър­жав­ната аген­ция за елек­т­ронно управ­ление в един проект, който е финан­сиран от ЕС, в рам­ките на добро управ­ление по изг­раж­дане на сис­темата за дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване, посочи още той. Път­ната карта обх­ваща период от 2020 до 2023 г. Това, което очак­ваме да бъде на първо място е да бъде изг­радена сис­темата, за да могат да бъдат проведени вече екс­перимен­тал­ните гласувания в рам­ките на пред­с­тоящите след­ващи избори и по този начин да се установят резул­татите от това екс­перимен­тално дис­тан­ционно елек­т­ронно гласуване. А в края на път­ната карта, раз­бира се, ние очак­ваме да имаме един положителен резул­тат, който да анализираме и на основата на него вече да нап­равим и евен­туални препоръки към законодателя, посочи още Алек­сан­дър Анд­реев.